Czcionki:
Kontrast:

Od 15 lat we właściwym czasie i dobrym kierunku

Dodano: 19.06.2017
15-lecie działalności Subregionu Zachodniego

6 czerwca br. w Brennej odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku połączone z podsumowaniem 15-lecia jego działalności.

Podczas Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Związku oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2016. Podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę  w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności.

W dalszej części Zgromadzenia przedstawiono krótko historię Związku, cele jego powołania, zakres działalności oraz wybrane podejmowane działania na przełomie 15 lat. Zgromadzonym przywołano Program Rozwoju Subregionu Zachodniego, w ramach którego samorządy z terenu subregionu otrzymały ponad 230 mln zł na realizację kluczowych projektów w gminach i powiatach.

Dyrektor Biura podsumował jednocześnie działania związane z realizacją przez Związek instrumentu pn. Regionalne Inwestycje Terytorialne. Podkreślono, iż Związek brał udział w programowaniu RPO na lata 2014-2020, przygotowano dokumenty na potrzeby programowania (Strategia Rozwoju Subregionu, Strategia RIT). Nadmieniono, iż Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego – Instytucja Zarządzająca RPO zarekomendował zawiązanie Związków ZIT/RIT na wzór Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Podkreślono, że alokacja RIT Subregionu Zachodniego wynosi 105,41 mln euro.

Przypadające na jubileusz Zgromadzenie Ogólne było jednocześnie okazją do przypomnienia ostatnich projektów realizowanych przez Biuro Związku: były to „Ku nowoczesnej administracji samorządowej”, „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”, „Nowe wyzwania, nowe możliwości”, „ Internet w każdym domu”, „Śląski System Informacji Turystycznej”, czy w końcu „Gmina z (dobrą) energią…”.

Dyrektor Biura przedstawił zebranym informacje o działalności: grup roboczych działających przy Związku tj. grup ds.: oświaty, ograniczania niskiej emisji, transportu zbiorowego oraz promocji turystyki.

Zakończeniem prezentacji było wręczenie przez Przewodniczącego Związku – Starostę Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca okolicznościowych kompasów.

Subregion Zachodni