Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP 2/2007

Dodano: 28.02.2007

Sygn. sprawy ZP 2/2007W imieniu Zamawiającego informuję, iż w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę z dnia 05.02.2007 r. na zadanie pn.Opracowanie i wyprodukowanie tablic informacyjnych w związku z projektem „Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja”za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:INFOMAX E. Marasik – Bielejec & G. Bielejec, ul. Porcelanowa 11c, 40-246 Katowice, oferującą realizację zamówienia za cenę brutto:13.249,20 zł.(słownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100)Przewodniczący Związku Marian Janecki Uzasadnienie wyboru:Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ