Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP 3/2007

Dodano: 21.03.2007

Sygn. sprawy ZP 3/2007W imieniu Zamawiającego informuję o wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę z dnia 19.03.2007 r. na zadanie pn.Opracowanie i druk map oraz przewodnika po ścieżkach rowerowych Subregionu Zachodniego w związku z projektem „Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja” ZP 3/2007za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:INFOMAX E. Marasik – Bielejec & G. Bielejec, ul. Porcelanowa 11c, 40-246 Katowice, oferującą realizację zamówienia za cenę brutto:69.174,00 zł(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100)Przewodniczący Związku Marian Janecki Uzasadnienie wyboru:Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ