Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP 6/2007

Dodano: 19.07.2007

Sygn. sprawy ZP 6/2007W imieniu Zamawiającego informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę z dnia 04.07.2007 r. na zadanie pn.:Opracowanie i druk informatora w związku z projektem IW EQUAL „Pomysł na sukces” ZP 6/2007.Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:PW Tolek Adolf Jańczyk Drukarnia im. Karola Miarki43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 1 oferującą realizację zamówienia za cenę brutto:2.196,00 zł(słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)Po przeprowadzeniu oceny ofert, w oparciu o kryteria wyboru oferty, wartość oferowanych prac oraz ocena punktowa przedstawia się następująco:Nr oferty