Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dodano: 09.04.2014
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.-Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Pobierz szczegóły zamówienia