Czcionki:
Kontrast:

Plan mobilno艣ci

Czym jest plan mobilno艣ci (SUMP)?
SUMP (Plan Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Miejskiej) jest strategi膮 d艂ugoterminow膮, nastawian膮 na zapewnienie dobrego dost臋pu do cel贸w podr贸偶y i us艂ug, zawieraj膮c膮 r贸wnie偶 plan wdro偶enia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyra偶onym w Wytycznych Opracowanie i wdro偶enie planu zr贸wnowa偶onej mobilno艣ci miejskiej, podstawowe cechy SUMP to:

 • d艂ugoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdro偶enia,
 • podej艣cie partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozw贸j wszystkich 艣rodk贸w transportu,
 • integracja pozioma i pionowa,
 • ocena obecnej i przysz艂ej skuteczno艣ci,
 • regularne monitorowanie, przegl膮d oraz raportowanie,
 • branie pod uwag臋 koszt贸w zewn臋trznych dla wszystkich 艣rodk贸w transportu,

Jakie s膮 podstawowe cele planu mobilno艣ci?

 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, kt贸re umo偶liwiaj膮 dost臋p do cel贸w podro偶y i us艂ug,
  poprawa stanu bezpiecze艅stwa,
 • przyczynianie si臋 do redukcji zanieczyszczenia powietrza i ha艂asu, redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajno艣ci i efektywno艣ci kosztowej transportu os贸b i towar贸w,
 • pozytywny wp艂yw na atrakcyjno艣膰 i jako艣膰 艣rodowiska miejskiego z korzy艣ci膮 dla mieszka艅c贸w, gospodarki oraz spo艂eczno艣ci jako ca艂o艣ci.

Jak przygotowa膰 dobry plan mobilno艣ci?

Przygotowanie dobrego SUMP-a jest wyzwaniem. Dokument ma by膰 dla nas drogowskazem, wskazuj膮cym w艂a艣ciw膮 drog臋 realizacji polityki mobilno艣ci. Na podstawie dorobku projekt贸w europejskich oraz do艣wiadczenia Doradc贸w bior膮cych udzia艂 w projekcie, wypracowali艣my 9 kluczowych czynnik贸w sukcesu planu mobilno艣ci.

 • Traktowanie SUMP jako pomocy w zarz膮dzaniu miastem, a nie spe艂niania wymogu dofinansowania UE
 • Metodyka uwzgl臋dniaj膮ca proces poznawania si臋 interesariuszy oraz analiz臋 barier i motywator贸w zachowa艅 mieszka艅c贸w
 • Odpowiedni czas na przygotowanie SUMP 鈥 od 8 miesi臋cy do 1,5 roku
 • Kompleksowe podej艣cie z uwzgl臋dnieniem planowania przestrzennego i kwestii mi臋kkich, a nie 鈥瀙od projekt鈥 inwestycyjny
 • Operacjonalizacja w postaci konkretnych dzia艂a艅 i jednostek odpowiedzialnych
 • Adekwatny horyzont czasu 鈥 zalecana warstwa operacyjna na 3 lata, warstwa strategiczna na 10 lat
 • Stabilno艣膰 鈥 przyj臋cie uchwa艂膮 organu stanowi膮cego, a nie zarz膮dzeniem organu wykonawczego
 • Elastyczno艣膰 i cykliczno艣膰 鈥 aktualizacje w zale偶no艣ci od nowych wyzwa艅, zamiast ca艂kowitych zmian
 • Atrakcyjno艣膰, przejrzysto艣膰, zwi臋z艂o艣膰 i postulatywno艣膰 oraz zawieranie procedury wdro偶eniowej

Opracowanie: Centrum Unijnych Projekt贸w Transportowych. www.plany.mobilnosci.pl/sump/

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego Planu Mobilno艣ci dla ca艂ego obszaru Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego, kt贸ry ma okre艣li膰 priorytety i zakres dzia艂a艅, kt贸rych realizacja doprowadzi do osi膮gni臋cia zak艂adanych wska藕nik贸w w zakresie m.in. zmniejszenia liczby wypadk贸w, zwi臋kszenia jako艣ci powietrza, zmniejszenia emisji CO2, zwi臋kszenia udzia艂u transportu publicznego na rzecz pojazd贸w osobowych.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego dokumentu, kt贸ry prze艂o偶y si臋 na konkretne dzia艂ania, kt贸re
doprowadza do zmiany zachowa艅 transportowych mieszka艅c贸w Subregionu. Projekt ma na celu opracowanie a nast臋pnie wdro偶enie sp贸jnej sieci dr贸g rowerowych, stworzenie rozwi膮za艅 wyprowadzaj膮cych ruch z centr贸w miast, wzmocnienie znaczenia komunikacji publicznej.

Opracowanie Planu Zr贸wnowa偶onej Mobilno艣ci Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego wpisuje si臋 w cel szczeg贸艂owy: dzia艂ania przyczyniaj膮ce si臋 do transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce ponadto jest dzia艂aniem po偶膮danym, w celu wzmocnienia jednostek samorz膮dowych w odbudowywaniu roli transportu zbiorowego po pandemii.

Efekty i korzy艣ci:

Niew膮tpliw膮 korzy艣ci膮 p艂yn膮c膮 z realizacji projektu b臋dzie wypracowanie za艂o偶e艅 planowanych w ramach dokumentu SUMP i pozytywny wp艂yw na rozw贸j spo艂eczno-gospodarczy ca艂ego obszaru obj臋tego opracowaniem.

Bezpo艣redni wp艂yw na stymulacj臋 gospodarcz膮 i spo艂eczn膮 b臋dzie mia艂a:
– aktywizacja lokalnych firm i w艂膮czenie ich w proces zmian przyjaznej 艣rodowisku mobilno艣ci poprzez proces konsultacyjny,
– anga偶owanie w proces opracowania dokumentu mieszka艅c贸w obszaru funkcjonalnego celem zmiany sposobu my艣lenia w zakresie mobilno艣ci i przemieszczania si臋,
– dzi臋ki wzrostowi znaczenia transportu publicznego wzro艣nie dost臋pno艣膰 teren贸w oraz miejsc pracy,
– udro偶nienie korytarzy komunikacyjnych i wyprowadzenie ruchu z miast,
– usp贸jnienie komunikacyjne miast i gmin co zwi臋kszy ich atrakcyjno艣膰 przestrzenn膮,
– zwi臋kszenie mobilno艣ci spo艂ecze艅stwa,
– rozw贸j subregionalnego systemu tras rowerowych co jednocze艣nie spowoduje wzrost atrakcyjno艣ci turystycznej.

Ponadto realizacja i wdro偶enie projektu przyczyni si臋 do obni偶enia poziomu zanieczyszcze艅 atmosferycznych, kt贸re w istotny spos贸b wp艂ywaj膮 na degradacj臋 艣rodowiska i zwi膮zanego z tym niebezpiecze艅stwa dla zdrowia mieszka艅c贸w i u偶ytkownik贸w obszaru funkcjonalnego. Mianowicie dzi臋ki realizacji przedmiotowego przedsi臋wzi臋cia mo偶liwe b臋dzie zmniejszenie liczby wypadk贸w, podniesienie jako艣ci powietrza, zmniejszenie emisji CO2, zwi臋kszenie udzia艂u transportu publicznego na rzecz pojazd贸w osobowych.

Realizacja przedsi臋wzi臋cia ma s艂u偶y膰 m.in. zwi臋kszeniu dost臋pno艣ci dla os贸b z grup wykluczonych i dyskryminowanych do us艂ug zwi膮zanych z mobilno艣ci膮 na obszarze funkcjonalnym Subregionu Zachodniego. Dost臋pno艣膰 b臋dzie zapewniona przede wszystkim dzi臋ki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, proponowanie wykonania inwestycji zwi膮zanych z usuwaniem istniej膮cych barier (np. architektonicznych) oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnie艅, w tym technologii i urz膮dze艅 kompensacyjnych dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami.