Czcionki:
Kontrast:

Podpisanie umowy na realizację projektów o wartości dofinansowania 58,5 mln euro.

Dodano: 22.02.2008

22 lutego br. w Czerwionce-Leszczynach została podpisana, przez przedstawicieli 28 samorządów lokalnych, umowa na mocy której miasta i gminy Subregionu Zachodniego otrzymają prawie 60 mln euro dofinansowania na kluczowe dla ich rozwoju projekty. Na zaproszenie Przewodniczącego Związku w uroczystym podpisaniu umowy uczestnuiczyli: Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska, Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk,Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – Małgorzata Staś.Podpisanie umowy zwieńczyło ponad roczny okres negocjacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Jest związane z wprowadzeniem przez samorząd województwa bezkonkursowej ścieżki wyboru projektów, z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one zostać zaakceptowane przez co najmniej 75% samorządów lokalnych danego subregionu obejmujące jednocześnie swym zasięgiem minimum 75% ludności. W przypadku projektów Subregionu Zachodniego poparcie sięgnęło 97%. Podpisanie umowy to tylko efekt działań zapoczątkowanych już w 2005r. Wtedy Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego rozpoczął negocjacje z Zarządem Województwa Śląskiego, aby część środków z perspektywy finansowej 2007 – 2013 samorządy lokalne mogły otrzymać w trybie pozakonkursowym. Dotyczyłoby to najważniejszych z punktu widzenia subregionu inwestycji. Ten proces został zainicjowany przez obecną Minister Rozwoju Regionalnego a wtedy Dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Elżbietę Bieńkowską oraz eurodeputowanego Jana Olbrychta. W efekcie Województwo Śląskie, jako jedyne w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie trzech ścieżek wyboru projektów w ramach Regionalnego Prograu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Wybrano projekty kluczowe dla województwa, następnie wprowadzono Program Rozwoju Subregionów i jednocześnie pozostawiono tryb konkursowy. Dzięki temu Subregion Zachodni otrzymał, w drodze negocjacji, od Zarządu Województwa Śląskiego kwotę 82.572.627 euro na realizację Subregionalnego Programu Rozwoju. Jest to dofinansowanie dla projektów ważnych z punktu widzenia subregionu, z pominięciem procedury konkursowej. Uwzględnia również projekt kluczowy, którego celem będzie połączenie Rybnika i Żor z autostradą A1 poprzez ciąg obwodnic.Pełną treść Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego można uzyskać pod adresem: