Czcionki:
Kontrast:

Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku

Dodano: 17.12.2020

To był historyczny dzień dla Subregionu Zachodniego i województwa śląskiego. Podpisano list intencyjny w sprawie powołania Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku.

Mamy nadzieję, że na terenie rybnickiego kampusu młodzi ludzie niebawem rozpoczną bezpłatne studia na kierunkach medycznych i nauk o zdrowiu. Postaramy się o akredytację na pielęgniarstwo, położnictwo, dietetykę oraz fizjoterapię z terapią zajęciową. W oparciu o bazę wielospecjalistycznych szpitali wojewódzkich i powiatowych zapewnimy praktyki i staże, a po uzyskaniu dyplomów także pracę.

17 grudnia br. na terenie rybnickiego kampusu, Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski,  Wicemarszałek – Wojciech Kałuża, Przewodniczący Zarządu Związku – Mieczysław Kieca, Prezydent Miasta Rybnika – Piotr Kuczera – oraz Dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – Adam Wawoczny – podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w Rybniku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym. Powstająca placówka ma zapewniać przyszłym studentom nowoczesny dydaktyczny sprzęt symulacyjny oraz możliwość odbycia praktyk na miejscu.

Podpisanie listu było konsekwencją kilkumiesięcznych rozmów i spotkań Związku  Subregionu Zachodniego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Rybnika. Za inicjatywą stoją także prof. Joachim Foltys – Dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, dr n o. zdr. Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Violetta Dytko – Dyrektor SALUS Opieka Domowa, inicjatorka powstania uczelni, a także Małgorzata Staś – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego uczelnia miałaby kształcić przyszłe kadry medyczne w ramach studiów I stopnia w ramach Instytutu Pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo, a także kosmetologia i dietetyka w ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu. W kolejnych latach rekomenduje się utworzenie studiów II stopnia na w/w kierunkach oraz studiów podyplomowych, rekomendowanych przez placówki służby zdrowia z mikroregionu śląskiego. Studia zaplanowano dla około 50 osób z każdego kierunku na roku,  z możliwością poszerzenia liczby studentów na każdym kierunku. Studia mają odbywać się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Liczba szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie subregionu zachodniego jak  i miast ościennych pozwala nam zdecydowanie stwierdzić, że powstanie Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym będzie bardzo ciekawą propozycją dla ich absolwentów – mówi Adam Wawoczny, Dyrektor Związku – Na terenie subregionu zachodniego znajduje się tylko jedna wyższa szkoła zawodowa kształcąca na kierunkach medycznym. Ponadto znajdują się szkoły policealne, kształcące na kierunkach medycznych takich jak opiekun medyczny, masażysta, kosmetyczka i inne. Należy zwrócić także uwagę, na fakt że w regionie istnieje duży potencjał szpitali wielospecjalistycznych.

Utworzenie szkoły na poziomie uczelni wyższej, kształcącej m.in. pielęgniarki, pielęgniarzy,  których  obecnie tak bardzo brakuje  na  rynku pracy na pewno przyczyni się do wzrostu poziomu opieki w placówkach ochrony zdrowia, ale również pozwoli na wzrost liczby wykształconych młodych osób, co zapewne przełoży się na wzrost świadomości społecznej oraz poziomu życia mieszkańców regionu. Powstanie placówki to także oferta dla młodych ludzi którzy chcą mieszkać, kształcić się i pracować na miejscu.

Problem braku pielęgniarek to dziś główne zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. Wskutek luki pokoleniowej powstałej w 2004 roku deficyt sięgnie dna już za pięć, dziesięć lat.

Idea powstania wyższej szkoły zawodowej w obszarze medycyny na terenie Rybnika wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego +Śląskie 2030+. Jednym z wyzwań dla tych obszarów wskazanych w strategii jest wzmocnienie potencjału i skali oddziaływania ośrodków akademickich” – mówi Marszałek Chełstowski

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2018 roku na ogólną liczbę  280 tys. pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo, w przedziale wiekowym 41-60 lat było blisko 173 tys. z nich, a w wieku 21-40 lat tylko 33 tys. W 2033 roku będzie brakować nawet 169 tys. pielęgniarek.

Korzyści z uruchomienia uczelni kształcącej w zawodach medycznych:

  • szansa na wizerunek regionu jako miejsca dla studentów, z przyszłościowymi kierunkami nauczania;
  • szansa na ponowne odzyskanie rangi kampusu na terenie miasta Rybnika, jako miejsca spotkania kilku uczelni wyższych;
  • szansa na budowanie wizerunku Rybnika i subregionu, jako historycznie związanego z medycyną i lecznictwem (szpital wojewódzki, psychiatryczny, uczelnia wyższa);
  • młodzież zostanie w mieście, tu będzie się kształcić oraz później pracować;
  • młodzież z okolicznych, mniejszych  miejscowości będzie mieć możliwość kształcenia i uzyskania zawodu;
  • absolwenci uczelni podejmą pracę w placówkach ochrony zdrowia w regionie, co znacząco i bezpośrednio wpłynie na  podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w regionie.