Czcionki:
Kontrast:

Przedstawiciele Biura Związku na Konferencji w Kędzierzynie – Koźlu.

Dodano: 23.05.2014
Przedstawiciele Biura Związku na Konferencji w Kędzierzynie – Koźlu.

W związku z faktem, że prace nad programowaniem perspektywy finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 toczą się pełną parą w całym kraju, przy tej okazji Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, został zaproszony do współpracy przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (dalej KKSOF), zwanego również Subregionem Kędzierzyńsko – Kozielskim. Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo naszych obszarów oraz powiązania wynikające chociażby ze Strategii „Śląskie 2020”, podjął decyzję o włączeniu się w prace nad strategią KKSOF.

Dnia 20 maja br. przedstawiciele Biura Związku brali udział w pierwszej konferencji zatytułowanej „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, która odbyła się w Hotelu Hugo w Kędzierzynie – Koźlu.

W trakcie konferencji przedstawiono potencjały samorządów tworzących KKSOF oraz zaprezentowano obszar w kontekście budowania i utrzymywania ładu przestrzennego w odniesieniu do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ponadto przedstawiona została rola poszczególnych subregionalnych biegunów wzrostu w m.in. zapobieganiu konfliktom, gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego oraz w rozwoju gospodarczym. W trakcie konferencji przedstawiono również, dotychczasowe osiągnięcia, zrealizowane działania oraz przedstawiono harmonogram prac na kolejne miesiące.

Przedstawiciele Biura Związku na Konferencji w Kędzierzynie – Koźlu.

Konferencja była również okazją do przedstawienia dorobku i doświadczeń Subregionu Zachodniego w realizacji Programu Rozwoju Subregionu oraz programowaniu perspektywy 2014 – 2020. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się instytucjonalne rozwiązania przyjęte w naszym Subregionie obejmujące funkcjonowanie w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.