Czcionki:
Kontrast:

Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości.

Dodano: 05.03.2013
Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości.

Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu: „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Lider Projektu: Miasto Wodzisław Śląski

Partner 1 Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Partner 2 Projektu: Fundacja Euro Nation

W dniach 02-03 marca rozpoczęły się szkolenia osób biorących udział w projekcie realizowanym na terenie miasta Wodzisław Śląski.

Szkolenia obejmują m.in.:- wprowadzenie do pracy ze sprzętem komputerowym, bezpieczeństwo pracy z komputerem oraz podstawowe zasady ergonomii,- podstawowe zasady wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z sieci Internet, podstawowe zasady dotyczące zamawiania usług i towarów,- tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych, tworzenie tabel, wstawianie elementów graficznych, wykorzystanie szablonów dokumentów, tworzenie własnego CV,- problematyka zagrożeń wynikających z pracy w cyberprzestrzeni – informacje podstawowe dotyczące zasad bezpiecznej pracy w sieci Internet (tworzenie kopii zapasowych zbiorów użytkownika, stosowanie programów antywirusowych).

Szkolenia będą prowadzone w systemie weekendowym (soboty oraz niedziele) i potrwają do końca marca 2013 r. Realizacja projektu ma za zadanie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Wodzisław Śląski.

Na terenie objętym projektem występuje wykluczenie cyfrowe spowodowane złą sytuacją materialną, niskim poziomem edukacji oraz brakiem technicznych możliwości dostarczenia Internetu. Wyjątkiem jest obszar ścisłego centrum Miasta Wodzisław Śląski, gdzie zostanie ulokowane centrum zarządzania siecią. Mieszkańcy terenów objętych projektem cierpią z powodu niskiej świadomości cyfrowej będącej wynikiem braku fachowych kadr uczących informatyki i promującej wykorzystanie Internetu. Nie istnieje świadomość, w jaki sposób dzięki Internetowi ułatwić sobie życie. Niskie zarobki oraz niski poziom wykształcenia powodują małą racjonalność komercyjnych inwestycji firm telekomunikacyjnych liczących na zysk z tytułu abonamentu. Beneficjenci projektu nie mają podstawowej wiedzy informatycznej, co uniemożliwia im obsługę komputera.

Część inwestycyjna projektu pozwoli na techniczną możliwość zapewnienia Internetu, natomiast promocja zmotywuje Beneficjentów i wesprze rekrutację. Bezpłatny Internet, szkolenia i zakup komputerów umożliwią walkę z wykluczeniem cyfrowym z powodów materialnych i kompetencyjnych. Budowa strony www z platformą e-learningową przyczyni się do utrwalenia postaw oraz umożliwi udział osób opiekujących się osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi). Adaptacja pomieszczeń ogólnodostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwi cyfrową integrację.

Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii radiowej w tani sposób zostanie dostarczony Internet. Po zakończeniu realizacji projektu powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez Miasto Wodzisław Śląski do realizacji zadań publicznych.

Cel główny projektu:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 60 beneficjentów z grupy docelowej POIG 8.3  na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie 36 miesięcy realizacji + 5 lat trwałości przez budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do dostarczania Internetu o wymaganej wytycznymi POIG 8.3 przepustowości, zakup sprzętu ICT, 12 miesięcy promocji, 180 godz. szkoleń, e-learning, utworzenie 6 dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowni w ramach działań koordynacyjnych na terenie 6 jednostek podległych Wnioskodawcom, dostarczanie bezpłatnego Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 2Mbit/s przez 24 miesięcy realizacji + 5 lat trwałości projektu

Grupa docelowa: 60 beneficjentów ostatecznych spełniający wytyczne POIG 8.3,w tym:- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych- Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do uzyskania wsparcia we współpracy ze szkołą i/lub ośrodkami pomocy społecznej – Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym- Rodziny zastępcze

Źródła dofinansowania:
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Koszty całkowite projektu: 5 428 441,02 zł Kwota dofinansowania: 5 428 441,02 zł (100%). Planowany termin realizacji projektu: lata 2011 – 2015.

Spotkanie informacyjne projektu „Nowe wyzwania – nowe możliwości…”