Czcionki:
Kontrast:

Samorządy o żegludze śródlądowej

Dodano: 04.09.2020
meander odry

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie połączenia wodnego Dunaj-Odra-Łaba w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Chałupki oraz połączenia wodnego Odra-Wisła poprzez budowę Kanału Śląskiego

Rozbudowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych może przynieść szereg korzyści społeczno-gospodarczych tej części województwa śląskiego. Wśród nich uwidaczniają się poprawa funkcji: przeciwpowodziowych, przemysłowych jak i komunalnych w kontekście ujęcia wód. Ponadto mogą poprawić się warunki rolnicze i leśne poprzez utrzymywanie właściwych stosunków wodnych poprzez irygacje i retencję. Nie do przecenienia są funkcje transportowe i energetyczne poprzez wykorzystywanie przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej. Pod warunkiem optymalnego wykorzystania ulegają poprawie funkcje sportowo-rekreacyjne i społeczne poprzez funkcjonowanie różnych obiektów powiązanych z rzekami.

W związku z powyższym Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wyraża poparcie dla idei rozwoju śródlądowych dróg wodnych na terenie południowo-zachodniej części województwa śląskiego w ramach Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej opracowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Odnosząc się do propozycji przebiegów polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba przedstawionych w ramach konsultacji z interesariuszami instytucjonalnymi Zarząd Związku zwraca uwagę na najważniejsze kwestie:
– rozwój transportu śródlądowymi drogami wodnymi powinien mieć możliwie jak najmniejszy wpływ na rzekę Odrę, dlatego też należy projektować rozwiązania możliwe lateralnie do jej przebiegu;
– należy uwzględnić ochronę obszarów cennych przyrodniczo;
– budowa kanału na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Chałupki na terenie Gmin Kuźnia Raciborska i Nędza powinna obywać się wzdłuż rzeki Odry po jej wschodnim brzegu. Na terenie Miasta Raciborza należy planować przebieg Kanałem Ulga, dalej wewnątrz czaszy zbiornika Racibórz Dolny, a następnie na terenie Gminy Krzyżanowice rzeką Odrą (z pominięciem Granicznego Meandra Odry);
– należy uwzględnić interesy gospodarcze gmin na przebiegu Odrzańskiej Drogi Wodnej poprzez budowę portów, marin, infrastruktury turystycznej w szczególności z uwzględnieniem budowy portów rzecznych obsługujących tereny inwestycyjne Miasta Racibórz, Gmin Krzyżanowice (Racibórz-Roszków tj. wolne tereny inwestycyjne, w tym istniejące zbiorniki wodne pod centrum logistyczne ) i Gorzyce (tereny inwestycyjne pod centrum logistyczne w Gorzyczkach);
– należy umożliwić korzystanie z dróg technicznych w celu tworzenia infrastruktury turystycznej np. dróg rowerowych o regionalnym charakterze;
– należy rozważyć możliwość budowy zbiorników w systemie retencji i ochrony przeciwpowodziowej na terenach eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych;
– odnosząc się do propozycji trzech z proponowanych wariantów przebiegów kanału na terenie przygranicznym, Zarząd Związku wyraża opinie, że wybór głównego z nich należy do decyzji MGMiŻŚ. Decyzja ta powinna opierać się na rzetelnej analizie, która uwzględnia stopień ingerencji w obszary chronione, gospodarcze wykorzystanie kanału, a także gospodarowanie zasobami wodnymi.

W odniesieniu do projektowanego połączenia Odra-Wisła poprzez budowę Kanału Śląskiego:
– należy uwzględnić ochronę obszarów cennych przyrodniczo położonych bezpośrednio przy projektowanym kanale tj. meandrów rzeki Rudy poniżej zbiornika Zalew Rybnicki oraz Pojezierza Palowickiego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. Te tereny obecnie
z powodzeniem służą turystyce i rekreacji mieszkańcom regionu;
– należy projektować rozwiązania w wariancie wzdłuż linii kolejowej nr 302 tzw. kolei piaskowej omijając meandry rzeki Rudy poniżej zbiornika Zalew Rybnicki;
– po rekultywacji na terenie kopalni odkrywkowej piasku podsadzkowego „Kotlarnia” należy wybudować zbiornik wodny w celu podniesienia poziomu wód gruntowych i alimentacji wody w Odrzańskiej Drodze Wodnej, a także ochrony przeciwpożarowej lasów Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich;
– należy uwzględnić interesy gospodarcze miasta Żory poprzez uwzględnienie powstanie miejskiego portu rzecznego o charakterze przeładunkowo-turystycznym w Żorach – Kleszczówce.

Zarząd Związku podkreśla również fakt, że prezentowane stanowisko nie jest obligatoryjne dla członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, a poszczególne samorządy będą składać szczegółowe uwagi co do przebiegów we własnym zakresie.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Mieczysław Kieca