Czcionki:
Kontrast:

Śląski System Informacji Turystycznej

Dodano: 05.08.2009

Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach wraz z partnerami subregionalnymi przystąpiła do opracowania aplikacji projektowej dla w/w przedsięwzięć. Celem niniejszego projektu jest stworzenie i rozwój Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej obejmującego obszary: analogowy i cyfrowy. W ramach komponentu analogowego punkty informacji turystycznej wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt (meble, stojaki na materiały informacyjno – promocyjne), oznakowanie punktów informacji turystycznej, a także w ramach niniejszego komponentu wykonane zostanie oznakowanie atrakcji turystycznych.W ramach komponentu cyfrowego punkty informacji turystycznej wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, powstaną infokioski z treściami związanymi z turystyką i informacją turystyczną. Jednocześnie punkty informacji turystycznej uczestniczyć będą w tworzeniu i rozbudowie cyfrowych zasobów bazodanowych o charakterze regionalnym.Śląska Organizacja Turystyczna pełni rolę lidera dla niniejszego projektu i jednocześnie jest wnioskodawcą w projekcie planowanym do dofinansowania ze środków RPO WSL 2007 – 2013. Partnerzy subregionalni odpowiadają za przygotowanie i wdrażanie w/w projektów na poziomie poszczególnych subregionów i bezpośrednio nadzorują całą działalność punktów informacji turystycznej na swoim obszarze działania.Beneficjentem końcowym projektu mogą być istniejące i nowopowstające punkty informacji turystycznej z terenu województwa śląskiego, które przystąpiły do przeprowadzonego procesu audytowego. W wyniku uczestnictwa w projekcie beneficjenci końcowi (punkty informacji turystycznej) otrzymają nieodpłatnie wyposażenie analogowe i cyfrowe. Jednocześnie beneficjenci końcowi zobowiązani będą do utrzymania przez 5 lat od zakończenia i rozliczenia projektu, działalności punktów informacji turystycznej, do ubezpieczenia otrzymanego sprzętu analogowego i cyfrowego oraz ponoszenia kosztów ewentualnych napraw pogwarancyjnych. Beneficjenci końcowi zobowiązani będą również do opracowywania indywidualnych rocznych planów dystrybucji materiałów informacyjno – promocyjnych, a także dystrybucji materiałów przygotowanych przez ŚOT dostarczonych przez partnera subregionalnego nadzorującego realizacje projektu w odniesieniu do danego beneficjenta końcowego. W przypadku zapotrzebowania na infokioski beneficjent końcowy zobowiązany jest do wykonania wszystkich uzgodnień związanych z instalacją i uruchomieniem tego typu urządzeń. Szczegółowe role i kompetencje beneficjentów końcowych w projekcie zostały przedstawione w projektach umów stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu.