Czcionki:
Kontrast:

Śląskie stawia na zawodowców

Dodano: 28.10.2019
spotkanie 11.2.3

Na spotkanie 28 października br., które odbyło się w biurze Związku przybyli przedstawiciele jednostek i instytucji zainteresowanych realizacją projektów w poddziałaniu 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020.

Tematami szkolenia były: omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu oraz indywidualne konsultacje i pytania.

Przypomnijmy, w konkursie RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 wnioskodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu: 1.Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami,
2. Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi – w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);
3. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy;
4. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Celem projektów jest poprawa jakości edukacji oraz rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w regionie.

Ważne informacje o konkursie:
Termin, do którego można składać wnioski 28 listopad 2019 r. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu. Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie jednego z subregionów województwa śląskiego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95,00 %, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 57 ml zł.

Spotkanie informacyjne zorganizowane zostało przez Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy udziale przedstawicieli Referatu Wyboru Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczące omawianych zagadnień jest dostępna poniżej.

EFS kolor

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania