Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie informacyjne 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Dodano: 15.03.2017
Śląskie - ruszamy!

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 w ramach Osi priorytetowej IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodniego.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 23 marca 2017 r. 
Godz. spotkania: 10:00-13:00 
Miejsce: Rybnik, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Tematyka spotkania:
1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu;
2. Opis procedury wyboru projektów oraz wypełnienia wniosku o dofinansowanie;
3. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów;
4. Omówienie kryteriów wyboru projektów;
5. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Zachodniego.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl do dnia 22 marca br. do godz. 13.00

Ze względów organizacyjnych, maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 15 osób. Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panem Pawłem Tułodzieckim pod numerem telefonu  32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.