Czcionki:
Kontrast:

Spotkanie Zarządu na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Dodano: 13.04.2011
Spotkanie Zarządu na Zamku Piastowskim w Raciborzu

11 kwietnia br. odbyło się spotkanie Zarządu Związku na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Zarząd spotkał się, aby omówić bieżące sprawy funkcjonowania Biura.

Dyrektor przedstawił zebranym, iż Biuro jest w przeddzień podpisania umowy na realizację projektu “Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w trakcie realizacji którego zostanie wybudowana nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, która posłuży do dostarczania Internetu o wysokiej przepustowości. Całkowity koszt tego nowatorskiego wdrożenia wynosi 5 486 964,50 zł (kwota dofinansowania 4 663 919,82 zł). Przedstawiono także informacje iż projekt Związku “Ku nowoczesnej administracji samorządowej…”  znalazł się na liście rankingowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz uzgadniane są sposoby przeprowadzenia negocjacji dot. zakresu projektu. Pozyskane środki pozwolą na realizację projektu szkoleniowego dla 644 pracowników administracji samorządowej. Celem projektu jest udoskonalenie i ujednolicenie procedur i stannardów zarządzania wśród JST. Wartość projektu to 3 161 726,53 zł. Od początku roku realizowany jest projekt „Śląski System Informacji Turystycznej” dzięki któremu do Subregionu trafi około 1 mln zł na rozwój turystyki.

Podczas spotkania omówiono między innymi:
1) kwestię dopłat samorządów do deficytowych połączeń komunikacji zbiorowej.
2) potrzebę dodruku materiałów promocyjnych Związku w postaci map rowerowych, na których wykonanie Związek będzie ubiegać się o środki w Śląskiej Organizacji Turystycznej w ramach konkursu dofinansowania materiałów drukowanych dla członków tej organizacji. Zarząd wyraził aprobatę na zaangażowanie z budżetu Związku kwoty 20 tys. zł.
3) propozycję uzupełnienia listy zadań statutowych Związku o działalność ekologiczną w związku z pojawiającymi się takimi potrzebami oraz z możliwością pozyskiwania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadania związane z ochroną środowiska.
4) kwestię zwrócenia się do Marszałka o przekazanie środków stanowiących oszczędności i niewykorzystaną cześć alokacji z pozostałych subregionów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w analogicznych priorytetach i działaniach PRS RPO WSL w naszym subregionie.
5) udzielenie poparcia dla starań o odtworzenie przerwanej przez autostradę A1 ścieżki rowerowej prowadzącej na górę Ramża na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny

Zarząd odbył się na Zamku który jest remontowany w ramach projektu “Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Subregionu w wysokości 19 998 639,99 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 23 600 000,00 zł.