Czcionki:
Kontrast:

Stanowisko w sprawie planów budowy Kolei Dużych Prędkości w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dodano: 09.03.2020

Zarząd Związku podczas posiedzenia w dniu 9 marca 2020 podjął stanowisko w sprawie planów budowy Kolei Dużych Prędkości w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

w sprawie planów budowy Kolei Dużych Prędkości w Subregionie Zachodnim  województwa śląskiego w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

W ramach prowadzonych konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wyraża poparcie dla planów budowy Kolei Dużych Prędkości przebiegającej przez Subregion Zachodni Województwa Śląskiego.

Obecna sieć kolejowa w regionie nie umożliwia efektywnego realizowania przewozów pasażerskich, a także towarowych. Tylko pełny rozwój regionalnej sieci kolejowej da spójny i dynamiczny rozwój tej części województwa śląskiego i kraju. Z tego względu koniecznością jest lokalizacja co najmniej jednego przystanku kolejowego KDP na terenie Subregionu Zachodniego.

Odnosząc się do propozycji wariantów przebiegu KDP, przedstawionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym, Zarząd Związku Subregionu Zachodniego wyraża opinię, iż w obecnej formie są one do zaakceptowania jedynie na pewnych odcinkach i wymagają zmiany. Należy przy tym szczególnie uwzględnić zaplanowanie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami i Subregionem.

W ocenie Zarządu Związku nakreślone warianty doprowadzą do rozcięcia wielu miejscowości w obszarach rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej i przemysłowej oraz wiążą się z koniecznością poniesienia ogromnych kosztów ekonomiczno-społecznych związanych z przebudową istniejącej infrastruktury, która w ostatnich latach w głównej mierze finansowana była ze środków unijnych i środków własnych samorządów.

Zarząd Związku zwraca również uwagę, że spójna wiązka wzajemnie komplementarnych projektów kolejowych została już przedstawiona jako stanowisko samorządów Subregionu Zachodniego (pismo o sygnaturze SZ.634.2018.AG z dnia 20 grudnia 2018 r. do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w związku z uchwałą Zarządu Związku nr 86/2018) i obejmuje ona:

  • budowę łuku pozwalającego na bezpośrednie połączenie linii kolejowej 22 od dzielnicy Chwałowice do stacji Rybnik, z pominięciem konieczności zmiany czoła w Rybniku Towarowym, co pozwoli na uruchamianie pociągów między Rybnikiem a Jastrzębiem-Zdrojem przez mocno zaludnione i uprzemysłowione dzielnice Chwałowice i Boguszowice;
  • budowę peronów przystankowych na linii 173, tak aby zapewnić dogodny dostęp do kolei mieszkańcom dużych osiedli rybnickich (Maroko-Nowiny, Smolna), dzielnicy Zebrzydowice oraz gminy Jejkowice;
  • przebudowę linii 140 między stacją Leszczyny a stacją Katowice Ligota do linii w pełni dwutorowej;
  • przebudowę w rejonie stacji Orzesze, tak aby odbudowywana linia 159 (na odcinku Orzesze – Żory) nie krzyżowała się z linią 169 pod kątem prostym, lecz w sposób umożliwiający jazdę we wszystkich kierunkach (od strony Rybnika na Katowice i Tychy oraz od strony Żor na Katowice i Tychy). Pozwoli to na uruchamianie pociągów, które będą skomunikowane na stacji Orzesze;
  • rewitalizację odcinka linii 140 między Rybnikiem Towarowym a stacją Sumina.

Zarząd Związku wyraża jednocześnie opinię, iż zasadne jest rozszerzenie obszaru analiz projektowanych rozwiązań poprzez rozszerzenie korytarza kolejowego nr 7 uwzględniając w analizach miasto Rybnik, a także uwzględniając istniejące korytarze infrastruktury liniowej.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Mieczysław Kieca