Czcionki:
Kontrast:

STOP wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim – rozpoczynamy rekrutację!

Dodano: 31.03.2014
STOP wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim

Od 31 marca 2014 roku rozpoczyna się rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Niecodziennie zdarza się okazja do realizacji projektu obejmującego większą cześć Subregionu Zachodniego. Dzięki jego realizacji aż 466 gospodarstw domowych z terenu Gminy Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Miasta Radlin, Wodzisław Śląski, Żory, Jastrzębie-Zdrój oraz Powiatu Wodzisławskiego i Rybnickiego będzie mogło otrzymać bezpłatnie zestaw komputerowy, dostęp do Internetu i szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

  1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
  2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
  3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
  4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
  5. Rodziny zastępcze.
  6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
  7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
  8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

Rekrutacja potrwa od 31.03.2014 r. do 11.04.2014 r. (w przypadku Gminy Miejskiej Żory od 31.03.2014 r. do 18.04.2014 r.).

W celu zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną – przejdź tutaj.