Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: „Prawo Pracy w 2023 roku”

Dodano: 30.01.2023
Dziennik ustaw

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online  pn.: „Prawo Pracy w 2023 roku”, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2023 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Program szkolenia:

 1. Jak sprawnie wdrożyć pracę zdalną ? – działania pracodawcy krok po kroku
 • Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy ?
 • Do kiedy będą obowiązywały dotychczasowe regulaminy zdalnej pracy?
 • Czy pracodawca ma bezwzględny obowiązek uregulowania pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych ?
 • Na czym będzie polegał mechanizm okazjonalnej pracy zdalnej ?
 • Na jakiej podstawie pracownik będzie świadczył pracę zdalną (polecenie, umowa o pracę, wniosek) ?
 • Kiedy praca zdalna będzie mogła być zlecana pracownikowi ?
 • Czy pracownik będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej ?
 • Czy pracę zdalną można uregulować w regulaminie pracy ?
 • Jak postąpić w razie nieuzgodnienia regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników lub związku zawodowego ?
 • Kiedy pracodawca będzie zmuszony ustalić zasady pracy zdalnej w regulaminie bądź porozumieniu ?
 • Jakie elementy obligatoryjnie będą musiały być w regulaminie bądź porozumieniu o pracy zdalnej ?
 • W jaki sposób pracodawca będzie mógł kontrolować stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną ?
 • Na jakich zasadach ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej ?
 • Odrębności związane z okazjonalną pracą zdalną
 • Nowa treść informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej.
 • Wypadek przy pracy zdalnej – jaka procedura obowiązuje pracodawcę ?
 • Wykaz dokumentów jakie pracodawca będzie musiał przygotować w związku z pracą zdalną
 1. Jak poprawnie ustalić zasady badania trzeźwości pracowników po zmianach ?
 • W jakiej postaci wprowadzić zasady badania trzeźwości (aneks do regulaminu pracy, obwieszczenie pracodawcy) ?
 • Konsekwencje niewprowadzenia zasad badania trzeźwości pracowników
 • Czy kontrolą trzeźwości będzie można objąć zleceniobiorców ?
 • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła mieć charakter prewencyjny ?
 • Jakie stężenie alkoholu we krwi pracownika będzie dopuszczalne ?
 • W jaki sposób poinformować nowoprzyjmowanych pracowników o kontroli trzeźwości, a w jaki sposób już pracujących ?
 • Kto będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika ?
 • Jakim wymogom będą musiały odpowiadać alkomaty użytkowane przez pracodawców do badania stężenia alkoholu we krwi ?
 • Jak długo pracodawca będzie mógł przechowywać informację o wynikach badania ?
 • Jakie elementy powinny się obligatoryjnie znaleźć w protokole z badania trzeźwości ?
 1. Nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę – projekt zmian
 • Jak poprawnie zwierać umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie zmian ?
 • Zawężenie zakresu przesłanek dopuszczających możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny
 • Jakie dodatkowe elementy powinny zawierać nowozawierane umowy o pracę ?
 • Jak po zmianach poprawnie wypowiedzieć umowę na czas określony ?
 • Czy umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie zmian podlegają nowym zasadom rozwiązywania ?
 • Jakie nowe roszczenia przysługują pracownikowi z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę na czas określony ?
 1. Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy – dodatkowe punkty w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – projekt zmian
 • W jakich przypadkach wydanie wadliwej informacji o warunkach zatrudnienia będzie skutkowało mandatem ?
 • Jakie elementy powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia ?
 • Czy dotychczas zatrudnieni pracownicy będą musieli otrzymać nową wersję informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Czy po zmianie przepisów informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być wydawana do każdej kolejnej umowy o pracę ?
 • W jakiej formie (pisemna/elektroniczna) przekazać informację o warunkach zatrudnienia ?
 • W jakim terminie wydać informację o warunkach zatrudnienia ?
 • Jakie inne, nowe obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy ?
 • Konsekwencje prawne niewydania informacji o warunkach zatrudnienia
 1. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności wykroczeniowej, czyli jakie nowe wykroczenia planuje się do wprowadzenia w kodeksie pracy – projekt zmian
 2. Zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem– projekt zmian
 • Nowe zasady (wymiar, podział na części, wymiar) udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie czasookresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
 • Kto będzie mógł odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej ?
 • Rozszerzenie zakresu ochrony przed zwolnieniem z uwagi na rodzicielstwo
 • Na czym mogą polegać zakazane „ przygotowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy” ?
 1. Urlop opiekuńczy – projekt zmian
 • „Na kogo” będzie można skorzystać z urlopu opiekuńczego ?
 • Zasady odpłatności za urlop opiekuńczy
 • Czy urlop jest przeliczany na godziny ?
 • Na ile wcześniej należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi udzielenia urlopu opiekuńczego ?
 1. Zmiany w zakresie czasu pracy – projekt zmian
 • Na jakich zasadach będzie przysługiwało zwolnienie z tytułu siły wyższej (art. 148(1) KP) ?
 • Jak zdefiniować siłę wyższą ?
 • Kiedy najpóźniej pracownik powinien zawnioskować o udzielenie zwolnienia ?
 • Czy wiosek o zwolnienie będzie można złożyć elektronicznie ?
 • Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia ?
 • Kiedy czas szkolenia będzie podlegał wliczeniu do czasu pracy ?
 • Dodatkowe płatne przerwy w pracy

 Prowadzący:

Michał Olesiak

Prawnik z wieloletnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Na co dzień zajmuje się prawem oświatowym i związkowym. W trakcie swojej praktyki zawodowej audytował ponad 100 regulaminów ZFŚS. Wdrażał Regulaminy ZFŚS w kilkudziesięciu placówkach oświatowych, a także w branży komercyjnej, m.in. w grupie PKP Energetyka SA (4500 pracowników), Saint Gobain Glassolutions.  Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy. Stale współpracuje w obszarze prawa pracy z działami personalnymi dużych firm produkcyjnych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia  10 lutego 2023 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl  

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl  

 

Szkolenie „Prawo Pracy w 2023 roku”.

Termin: 13.02.2022 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00

Powered by Tech Banker