Czcionki:
Kontrast:

Szkolenie: zamówienia publiczne w projektach unijnych – krok po kroku

Dodano: 28.11.2019
szkolenie

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na szkolenie:

Zamówienia publiczne w projektach unijnych – krok po kroku

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 10 grudnia 2019 r. (wtorek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Rybnik, Rudzka 13C, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Aula

Tematyka szkolenia:

1. System zamówień publicznych w Polsce – omówienie pod kątem udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: przepisy prawa wspólnotowego, przepisy prawa krajowego, wytyczne, umowa o dofinansowanie.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
a. sporządzenie planu zamówień na dany rok budżetowy – plan zamówień a plan postępowań o udzielenie zamówienia;
b. określenie przedmiotu zamówienia:
– sposób sporządzania opisu przedmiotu zamówienia w zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia,
– zakaz dokonywania opisu, który mógłby naruszać uczciwą konkurencję,
– kiedy można użyć znaku towarowego itp. oraz jakich wymogów należy przy tym dopełnić (równoważność ofert),
– aspekty społeczne związane z opisem przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę;
c. prawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
– podstawa ustalenia wartości zamówienia,
– zakaz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy bądź jego procedur,
– sposób szacowania wartości zamówień w zależności od ich rodzaju: czym się różni szacowanie dostaw, usług oraz robót budowlanych?
– szacowanie wartości dostaw lub usług powtarzających się okresowo,
– szacowanie wartości przewidywanych zamówień „uzupełniających”
d. zabezpieczenie środków finansowych w budżecie;
e. opracowanie SIWZ lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do złożenia oferty.

4. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
a. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia do 30 000 euro:
– rozeznanie cenowe – zamówienia do 20 000 zł netto,
– rozeznanie rynku – zamówienia pomiędzy 20 000 zł netto a 50 000 zł netto,
– zasada konkurencyjności zamówienia powyżej 50 000 zł netto do 30 000 euro netto.
b. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednym z trybów ustawowych (powyżej 30 000 euro):
– ogłoszenia w sprawach zamówień,
– procedura klasyczna, a odwrócona w ramach przetargu nieograniczonego,
– badanie i analiza złożonych ofert: badanie przedmiotowe (przesłanki odrzucenia oferty) oraz kwalifikacja podmiotowa (przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania),
– rozstrzygnięcie postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy lub unieważnienie postępowania.
c. komunikacja zamawiającego z wykonawcami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – obowiązkowa komunikacja elektroniczna od progu unijnego (m.in. elektroniczne składania i otwarcie ofert, elektroniczne wadium), orzecznictwo KIO
w zakresie elektronizacji w zamówieniach.

5. Umowy w sprawach zamówień publicznych
a. omówienie postanowień, które powinny znaleźć się w umowie, dobre praktyki w umowach w sprawach zamówień,
b. możliwość zmiany treści umowy – problematyka aneksowania umów.

Prowadzący:

Grzegorz Soluch:  Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista z zakresu zamówień publicznych. W latach 2004 – 2007 Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk. Posiada doświadczenie zarówno w reprezentowaniu zamawiających jak i oferentów w procesie zamówień publicznych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie. Autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 9.12.2019 r. (godzina 10:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki: p.tulodziecki@subregion.pl
tel. +48 32 42 22 446