Czcionki:
Kontrast:

Trwa rekrutacja do projektu “Internet w każdym domu…”

Dodano: 14.04.2014
Trwa rekrutacja do projektu „Internet w każdym domu…”

Przypominamy, iż trwa rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rekrutacja trwa jeszcze do piątku tj. 18.04.2014 r. w Gminie Miejskiej Żory i Powiecie Rybnickim. Na mieszkańców powiatu czeka 50 komputerów z dostępem do Internetu, zaś dla mieszkańców Żor aż 100!

Uczestnikami projektu mogą zostać:

  1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
  2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
  3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
  4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
  5. Rodziny zastępcze.
  6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
  7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
  8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

W celu zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną zapraszamy TUTAJ.