Czcionki:
Kontrast:

Webinarium: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania

Dodano: 13.05.2021
Wykonywanie obliczeń

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania”,  które odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

 1. Definicje środków trwałych
 2. Klasyfikacja środków trwałych.
 3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
 4. środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy.
 5. ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.
 6. wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji,
 7. zasady gospodarowania majątkiem trwałym oraz instrukcja obiegu dokumentów i instrukcja inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku trwałego w jednostce.
 8. Proces inwestycyjny w jednostce:
 9. omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z FDS, z RFIL, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – oraz sposób ich księgowania,
 10. klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
 11. sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów,
 12. obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT.
 13. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
 14. wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
 15. ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a remont,
 16. moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
 17. utrata wartości środków trwałych,
 18. księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie.
 19. Zasady amortyzacji środków trwałych:
 20. obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
 21. metody amortyzacji środków trwałych;
 22. plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
 23. amortyzacja uproszczona.
 24. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
 25. Zasady likwidacji majątku – protokół LT.
 26. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
 27. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.

Trener: Agnieszka Drożdżał – Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 26 maja 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania

Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania

Termin: 28.05.2021 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Powered by Tech Banker