Czcionki:
Kontrast:

Webinarium Najczęstsze nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych w świetle kontroli UZP, RIO, NIK oraz Instytucji Zarządzających

Dodano: 02.11.2021
Wykonywanie obliczeń

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Najczęstsze nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych w świetle kontroli UZP, RIO, NIK oraz Instytucji Zarządzających”, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. w godzinach 9:00 do 14:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu zamówienia, kierownicy zamawiających.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 • Nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
 • Nowy taryfikator korekt finansowych obowiązujący od grudnia 2020 r.
 1. Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia
 • techniki ustalania wartości zamówienia
 • zamówienie nieplanowane
 • zamówienia udzielane w częściach
 • zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich
 • projekty partnerskie a szacowanie wartości zamówienia
 1. Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
 • niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia,
 • pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
 • równoważność rozwiązań
 • używanie norm i innych odniesień
 • brak podziału zamówienia
 • zamówienia wielorodzajowe
 • przedmiotowe środki dowodowe
 1. Nieprawidłowości dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
 • warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości
 • zasada proporcjonalności;
 • wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
 • korzystanie z zasobów innych podmiotów
 • podmiotowe środki dowodowe
 • skutki żądania dokumentów „nadmiernych”;
 • podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
 • uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów
 1. Nieprawidłowości w zakresie kryteriów oceny ofert
 • uzasadnianie dominacji kryterium cenowego
 • cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 • kryteria podmiotowe
 • kryteria niegwarantujące oszczędności i gospodarności
 • najczęściej występujące nieprawidłowości
 1. Nieprawidłowości dotyczące oceny i badania ofert
 • rażąco niska cena
 • poprawianie omyłek
 • niezgodność treści oferty z treścią SIWZ
 • błędy w obliczeniu ceny w tym nieprawidłowa stawka VAT
 1. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów
 • niedozwolone zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – przesłanki dokonywania zmian.

Prowadzący:

Krzysztof Puchacz – prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).

Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 18 listopada 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Webinarium „Najczęstsze nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych w świetle kontroli UZP, RIO, NIK oraz Instytucji Zarządzających”,

Termin: 22.11.2021 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00 

Powered by Tech Banker