Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku oraz przygotowania sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu JST”

Dodano: 22.11.2021
Wykonywanie obliczeń

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.:  „Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku oraz przygotowania sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu JST”,  które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00 do 13:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy JST z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Program szkolenia:

1. Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.
2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.
3. Zamknięcie ksiąg w organie
a. rozliczenie dochodów JST księgowanych w Organie JST, również dochodów odprowadzanych przez jednostki,
b. rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
c. rozliczenie wydatków przekazanych jednostkom podległym,
d. wydatki niewygasające,
e. wpływ na rachunek JST pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie,
f. wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie,
g. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – rozliczenie,
h. pożyczki udzielane przez JST – rozliczenie,
i. środki z prywatyzacji,
j. odsetki bankowe,
k. odpisy aktualizujące należności budżetu,
l. rozliczenia międzyokresowe,
m. wynik wykonania budżetu,
n. wynik na pozostałych operacjach,
o. skumulowane wyniki budżetu.
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce
a. rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
b. rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym z RFIL i innych źródeł, wydatki remontowe,
c. ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
d. ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
e. środki pieniężne w ewidencji rocznej,
f. materiały i inne zapasy – rozliczenie.
g. ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,
h. rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
i. konta pozabilansowe i ich rozliczenie,
j. wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
k. wynik finansowy,
l. fundusz jednostki,
m. wydatki niewygasające z końcem roku.
5. Rozliczenie podatku VAT, w zależności od przyjętej koncepcji w tym zakresie.
6. Sprawozdania finansowe: bilans budżetu JST i sprawozdania finansowe jednostki urząd w tym szczególnie informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.
7. Sprawozdania łączne JST. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
8. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2022.
9. Polityka rachunkowości na poziomie JST – co do zmiany.
10. Pytania

Trener:

Agnieszka Drożdżal – Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener szkoleń dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 1 grudnia 2021 r.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl

Webinarium „Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku oraz przygotowania sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu JST”

Termin: 03.12.2021 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-13:00 

Powered by Tech Banker