Czcionki:
Kontrast:

Webinarium – Prowadzenie ewidencji księgowej w tym kwalifikowalność VAT

Dodano: 24.09.2020
szkolenie webinarium

Webinarium - Prowadzenie ewidencji księgowej w tym kwalifikowalność VAT

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin: 6.10.2020 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Szkolenie elektroniczne: za pomocą platformy ZOOM

Prowadzący: Gabriela Suski - Borek

Zasady rekrutacji:

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.

Program szkolenia:
1. Zasady prowadzenia księgowości projektu
2. Zakładowy plan kont
3. Dostosowanie polityki rachunkowości
4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie
5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów
6. Koszty bezpośrednie i pośrednie
7. Personel projektu
8. Rozliczanie delegacji personelu projektu
9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych
11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT
12. Eliminacja podejrzenia/ryzyka podwójnego finansowania wydatków w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
13. Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów, instrukcji wypełniania wniosków o płatność dotyczących ewidencji podatkowej i podatku VAT charakterystycznych dla projektów współfinansowanych w ramach EFRR
14. Dokumenty niezbędne przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność (polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, informacja o sposobie wyodrębnienia ewidencji księgowej)
15. Oświadczenia o częściowym kwalifikowaniu podatku VAT (prewspółczynnik, współczynnik proporcji).
16. Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o płatność końcową (oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, dokumenty OT potwierdzające wartość księgową projektu, jeśli w projekcie powstają środki trwałe)

Webinarium:

Przy logowaniu do spotkania prosimy o użycie imienia i nazwiska podanych podczas rejestracji. Warunek konieczny!

Prosimy o wypełnienie dostępnej online ankiety.

Informacji udziela:
Paweł Tułodziecki, tel. 32 422 24 46, p.tulodziecki@subregion.pl

Informacja dodatkowa: W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc na webinarium informujemy o kolejnym terminie szkolenia. tj. 23 października br. 

Powered by Tech Banker