Czcionki:
Kontrast:

Webinarium „Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2022/2023 z uwzględnieniem wsparcia uczniów – obywateli Ukrainy”

Dodano: 05.09.2022
Rodzina

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn.: „Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2022/2023 z uwzględnieniem wsparcia uczniów  – obywateli Ukrainy”, które odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. w godzinach 9:30 do 13:00.

Adresaci szkolenia:  pracownicy OPS oraz JST w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Program szkolenia:

 1. Omówienie art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w odniesieniu do regulacji ustawy o systemie oświaty.
 2. Krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – pojęcie strony i wnioskodawcy/formy reprezentacji ucznia, w tym ucznia – obywatela Ukrainy w postępowaniu.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem odrębności wniosków i załączników/oświadczeń składanych przez obywateli Ukrainy.
 4. Termin na złożenie wniosku o stypendium szkolne/zasiłek szkolny.
 5. Właściwość miejscowa organu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy.
 6. Sposób liczenia dochodu warunkującego prawo do stypendium szkolnego – analiza brzmienia art. 8 ustawy o pomocy społecznej – prezentacja stanowiska sądów administracyjnych.
 7. Ustalenie składu rodziny/gospodarstwa z uwzględnieniem wniosków obywateli Ukrainy.
 8. „Katalog wydatków kwalifikowanych” do stypendium szkolnego.
 9. Konstrukcja prawna decyzji administracyjnej w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – sposoby wypłaty stypendium.
 10. Obowiązek informacyjny uprawnionego a zakres weryfikacji poszczególnych danych dot. uprawnionych przez organ realizujący stypendium, czyli jakie informacje organ winien wziąć pod uwagę z urzędu, a jakie ma obowiązek dostarczyć strona.
 11. Cofnięcie a wstrzymanie prawa do stypendium – kiedy jaką decyzję należy wydać.
 12. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji przyznającej stypendium szkolne.
 13. Nienależnie pobrane stypendium szkolne.

Prowadzący:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy
o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od
1 stycznia 2016r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO  do dnia 15 września 2022 r.

Informacji udzielają:
Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46, biuro@subregion.pl  

Agata Albrecht, tel. 32 422 24 46, a.albrecht@subregion.pl  

 

Szkolenie „Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2022/2023 z uwzględnieniem wsparcia uczniów - obywateli Ukrainy”

Termin: 19.09.2022 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:30-13:00

Powered by Tech Banker