Czcionki:
Kontrast:

Wsparcie finansowe na rozwój firmy dla mieszkańców województwa śląskiego

Dodano: 16.08.2010

Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. rozpoczęła realizację projektu:Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie “Przekwalifikowanie i otwarcie własnej działalności gospodarczej najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospodarcze” Projekt skierowany jest do zamieszkujących województwo śląskie osób: – zatrudnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy;- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika, związanych z procesami adaptacyjnymi bądź modernizacyjnymi zachodzącymi u pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Więcej informacji o projekcie dostępne są na stronie internetowej: www.cech.wodzislaw.pl/projekt812.