Czcionki:
Kontrast:

Wyniki naboru uzupełniającego „Łączymy z energią…”

Dodano: 30.10.2020

Zgodnie z Zasadami naboru uzupełniającego uczestników w ramach projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz osób z tzw. listy uzupełniającej (rezerwowej).

Nabór uzupełniający został przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 września 2020 r.

W wyznaczonym czasie złożono łącznie 525 wniosków. Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej, merytorycznej oraz technicznej utworzono Listę zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listę uzupełniającą z podziałem na Gminy uczestniczące w projekcie.

O kolejności na listach decydowały kryteria punktowe oraz w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów jako kryterium rozstrzygające – średnioroczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie.

W celu zakończenia formalności dot. udzielenia grantu Lokalni Specjaliści ds. zarządzania projektem z terenu danej gminy będą kontaktować się z osobami z „Listy zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego projektu” w pierwszym tygodniu listopada br.

Wnioskodawcy z Listy uzupełniającej będą mogli wziąć udział w Projekcie w przypadku:

  • rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na Liście zakwalifikowanych,
  • wykluczenia Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych,
  • ewentualnych oszczędności w Projekcie, w przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez IZ RPO WSL 2014-2020.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy uzupełniające dostępne są na stronie internetowej projektu oze.subregion.pl – TUTAJ.