Czcionki:
Kontrast:

Za nami pierwsza konferencja w ramach kampanii GZDE!

Dodano: 04.11.2016

W czwartek (3 listopada 2016 roku) w Rybniku odbyła się konferencja otwierająca kampanię edukacyjno-promocyjną „Gmina z (dobrą) energią!”. Celem mającej potrwać półtorej roku akcji jest walka z problemem niskiej emisji na terenie 28 jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład województwa śląskiego.

Pierwsza konferencja w ramach kampanii GZDE

Międzygminny projekt obejmie swoim zasięgiem 25 gmin oraz 3 powiaty z obszaru spójnego terytorialnie ma na celu ograniczenie zjawiska niskiej emisji na jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów Polski – subregionie zachodnim województwa śląskiego. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia, aż trzy gminy wchodzące w skład Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego znajdują się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Są to: Rybnik (4. miejsce), Wodzisław Śląski (5.) oraz Godów (8.) – w każdej z nich średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM2,5) przekracza poziom 35 µg/m3, podczas gdy dopuszczalna norma wyznaczona przez Unię Europejską wynosi 25 µg/m3.

Za obecny stan jakości powietrza w Polsce odpowiedzialna jest w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli zjawisko emisji szkodliwych substancji będących efektem ubocznym procesu spalania ze źródeł (emiterów), których wysokość nie przekracza 40 metrów. W tym kontekście największy problem stanowią stosowane w mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym niskosprawne, przestarzałe urządzenia grzewcze. Do tego doliczyć należy także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz ich nieprawidłową eksploatację. Najwięcej zanieczyszczeń jest jednak uwalnianych do atmosfery wskutek spalania złej jakości paliw czy nierzadko odpadów.

Międzygminny projekt obejmie swoim zasięgiem 25 gmin oraz 3 powiaty z obszaru spójnego terytorialnie ma na celu ograniczenie zjawiska niskiej emisji na jednym z najbardziej zanieczyszczonych obszarów Polski – subregionie zachodnim województwa śląskiego. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia, aż trzy gminy wchodzące w skład Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego znajdują się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Są to: Rybnik (4. miejsce), Wodzisław Śląski (5.) oraz Godów (8.) – w każdej z nich średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego (PM2,5) przekracza poziom 35 µg/m3, podczas gdy dopuszczalna norma wyznaczona przez Unię Europejską wynosi 25 µg/m3. Za obecny stan jakości powietrza w Polsce odpowiedzialna jest w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli zjawisko emisji szkodliwych substancji będących efektem ubocznym procesu spalania ze źródeł (emiterów), których wysokość nie przekracza 40 metrów. W tym kontekście największy problem stanowią stosowane w mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym niskosprawne, przestarzałe urządzenia grzewcze. Do tego doliczyć należy także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz ich nieprawidłową eksploatację. Najwięcej zanieczyszczeń jest jednak uwalnianych do atmosfery wskutek spalania złej jakości paliw czy nierzadko odpadów.

Wymiana doświadczeń

Obok założeń akcji, uczestnicy konferencji w osobach reprezentantów zaangażowanych w kampanię gmin i powiatów mieli okazję wysłuchania specjalistów w dziedzinach powiązanych z zagadnieniem niskiej emisji. O błędach inwestycyjnych w budownictwie i ich konsekwencjach w postaci m.in. znaczących strat ciepła mówił dr Adolf Mirowski (Instytut Certyfikacji Emisji Budynków). Dobre praktyki z zakresu realizacji grupowych inwestycji w odnawialne źródła energii przedstawiał Marek Bednarz (Viessmann Sp. z o.o.), z kolei Patrycja Bajorska (Planergia Sp. z o.o.) przybliżała specyfikę finansowania tego typu przedsięwzięć.

Kwestię ociepleń budynków w wystąpieniu okraszonym ciekawą prezentacją nowej generacji materiałów dociepleniowych poruszał Paweł Gaciek (Bolix S.A.). W ostatniej z zaplanowanych prelekcji prof. dr. hab. inż. Andrzej Szlęk (Politechnika Śląska) próbował odpowiedzieć na pytanie, czy niska emisja jest problemem kotła czy paliwa.

Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny. Godzinna dyskusja pomiędzy gronem ekspertów a zgromadzonymi wśród publiczności reprezentantami jednostek samorządów terytorialnych zaangażowanych w kampanię pozwoliła sformułować szereg wartościowych wniosków. Biorąc pod uwagę, że było to dopiero pierwsze merytoryczne spotkanie w ramach projektu, aktywność zebranych stanowi bardzo pozytywny sygnał.

Ma się dziać

Wyróżnikiem kampanii „Gmina z (dobrą) energią!” jest jej kompleksowość. Projekt jest realizowany we współpracy z 25 gminami i 3 powiatami wchodzącymi w skład Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego. Przewiduje działania edukacyjne dostosowane do trzech kluczowych grup odbiorców, tj:

  • dzieci i młodzież,
  • dorośli mieszkańcy,
  • pracownicy jednostek samorządów terytorialnych z terenów objętych zasięgiem projektu.

Reprezentanci ostatniej z grup stworzą sieć lokalnych konsultantów ds. efektywności energetycznej, co zostanie poprzedzone udziałem w szeregu seminariów tematycznych w celu zagwarantowania fachowości i rzetelności porad udzielanych mieszkańcom. Listopadowa konferencja jest pierwszym wydarzeniem wpisującym się w ten zamysł.

Działaniem objęte zostaną również placówki edukacyjne. W szkołach – w ramach obowiązujących godzin lekcyjnych – organizowane będą zajęcia poświęcone zagadnieniu niskiej emisji. W tym celu kadry naukowe zostaną wyposażone przez organizatorów projektu w niezbędne materiały dydaktyczne oraz wiedzę merytoryczną. Planowane są również różnorodne konkursy z nagrodami i akcje społecznościowe dedykowane dzieciom oraz młodzieży. Tego rodzaju wydarzenia, a także wiele innych, przewidziano w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich.

Sukces działań edukacyjnych mają zapewnić formy przekazu dostosowane do każdej z grup docelowych. Od infografik, gier przeglądarkowych i animacji przybliżających podstawowe zagadnienia, poprzez warsztaty on-line i off-line umożliwiających pogłębienie wiedzy nt. przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania niskiej emisji, po poradnik inwestora i kalkulator efektywności energetycznej dla osób zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi w kontekście ich najlepszego przystosowania do własnych potrzeb.

W rozgłosie kampanii pomóc ma zaangażowanie znanych i lubianych osobistości ze świata rozrywki kojarzonych z regionem, na obszarze którego realizowane będą działania edukacyjne. W każdym z wideo-klipów przewidzianych w projekcie wystąpią inne gwiazdy cieszące się największą popularnością wśród różnych odbiorców.

konferencja w ramach kampanii GZDE

„Kompleksowo” nie musi oznaczać „drogo”

Kampania „Gmina z (dobrą) energią!” ma charakter przedsięwzięcia modelowego. Kompleksowość, wypracowane narzędzia oraz szeroki zakres podejmowanych działań ma z niej uczynić możliwy do przeniesienia na inne rejony województwa oraz Polski szablon. Projekt jest pierwszym w skali kraju przedsięwzięciem informacyjno-edukacyjnym angażującym aż 28 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru spójnego terytorialnie. Duży zasięg akcji ma stanowić czynnik gwarantujący wypracowanie trwałych i zauważalnych efektów.

– To łącznie 650 tysięcy ludzi, o których zdrowie i życie walczymy poprzez realizację tej kampanii – podkreślał podczas konferencji prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Najbardziej znaczącymi niematerialnymi efektami mają być m.in.: wypracowanie wzorców świadomościowych – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zmiana zachowań społecznych w zakresie tolerancji negatywnych praktyk takich jak spalanie śmieci, czy podniesienie poziomu wiedzy o niskiej emisji i działań pozwalających na jej zapobieganie z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego we wszystkich grupach docelowych.

Koszt projektu „Gmina z (dobrą) energią!” oszacowano na ok. 400 tys. zł. Fundusze niezbędne do sfinansowania kampanii mają pochodzić ze środków własnych samorządów i wkładu własnego partnerów. Pozostała kwota – dokładnie 200 932 zł – zostanie pokryta z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

konferencja w ramach kampanii GZDE

Więcej informacji

Aktualności na temat projektu oraz odbywających się w jego ramach inicjatyw będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej lidera kampanii – Subregionu Zachodniego (www.subregion.pl) oraz partnera merytorycznego – Planergii Sp. z o.o. (www.planergia.pl).

Niniejsza publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w Katowicach