Czcionki:
Kontrast:

Zapraszamy do udziału w projekcie „Międzysektorowa współpraca …”

Dodano: 13.01.2014
Zapraszamy do udziału w projekcie „Międzysektorowa współpraca …”

Podstawą działań w projekcie jest realizacja zadań dotyczących zarówno wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, jak również poprawa i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem działań projektu będzie wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.

W ramach projektu przewiduje się wstępnie realizację takich zadań jak: tworzenie polityk publicznych (rozpocznie je konferencja sieciująca skierowana zarówno do przedstawicieli NGO jak i JST) oraz realizacja zadań publicznych (m.in. inicjatyw mieszkańców opracowanych podczas warsztatów tematycznych). W ramach działań edukacyjnych projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów i paneli eksperckich skierowanych do przedstawicieli  JST i  NGOs (zakres: tworzenie partnerstw, programów, modeli współpracy, klauzul społecznych czy budżetu partycypacyjnego).Planowana jest również wizyta studyjna przedstawicieli NGO do innego subregionu. Różnorodny w poszczególnych samorządach subregionu oraz całego Województwa Śląskiego system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych będzie miał charakter kompleksowy. Różnorodne narzędzia i instrumenty partnerskich działań administracji publicznej i sektora pozarządowego dostosowane zostaną do specyficznych potrzeb mieszkańców danego regionu. W ramach zaplanowanego spotkania uczestnicy projektu zaprezentują efekty, korzyści i rezultaty wypracowane w ramach projektu oraz zapoznają się z innymi inicjatywami realizowanymi przez III sektor, które zrealizowane zostały w innych subregionach województwa.

Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań będą przede wszystkim liderzy, członkowie zarządu NGOs, pracownicy NGOs i wolontariusze, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy,  a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby decyzyjne (kierownicy, dyrektorzy, naczelnicy, sekretarze) jak również inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO, działania związane z prawem zamówień publicznych, specjaliści ds. promocji i rozwoju, pełnomocnicy ds. współpracy z III sektorem.. Ponadto pośrednio również mieszkańcy, którzy włączeni będą w działania związane z planowaniem, diagnozowaniem i wdrażaniem działań w projekcie.  Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby pełniące funkcje uchwałodawcze – radnych, członków zarządów i rad dzielnicy, sołtysów.

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie niezbędne dokumenty, w tym regulamin rekrutacji, formularze zgłoszeniowe itp., umożliwiające uczestnictwo w projekcie. Następnie proces rekrutacji będzie się odbywał m.in. poprzez ogłoszenie na stronach www JST i NGO.

Kapitał ludzki