Czcionki:
Kontrast:

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację PRSZ

Dodano: 19.07.2010

Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ) Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013″ jest dokumentem pozwalającym jednostkom samorządu terytorialnego Subregionu Zachodniego na absorpcję środków unijnych w pozakonkursowej ścieżce wyboru projektów. PRSZ wyraża wolę lokalnych samorządów terytorialnych do realizacji wspólnych celów rozwojowych. Podstawowym elementem PRSZ jest konsultowana ze społecznościami lokalnymi i zaakceptowana lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju całego subregionu. Realizacja projektów przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia wizerunku subregionu oraz do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.Dzięki staraniom Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 6 lipca 2010 Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 1689/389/III/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 972/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007 – 2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów. Zgodnie z podjętą uchwałą dofinansowanie otrzymają trzy nowe projekty drogowe Działania 7.1.2. PRSZ RPO WSL, czyli:1. Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni (Gmina Lubomia) – 1 100 993,59 zł dofinansowania2. Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem (Gmina Gorzyce) – 1 151 858,93 zł dofinansowania3. Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II (Miasto Radlin) – 1 149 371,26 zł dofinansowaniaPonadto Uchwała podnosi poziom dofinansowania projektu Działania 5.2 Gospodarka Odpadami PRSZ RPO WSL Budowa Kompostowni w Jastrzębiu Zdroju (Miasto Jastrzębie Zdrój) o ponad milion złotych do kwoty 3 470 077,00 zł. Powyższe środki zostały wygospodarowane dzięki oszczędnościom poprzetargowym Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego skupiającego najważniejsze dla rozwoju regionu projekty infrastrukturalne. Szybka decyzja Zarządu Województwa o dofinansowaniu naszych projektów jest sukcesem negocjacyjnym Subregionu Zachodniego. Pokazuje to, że jesteśmy silnym i szybko rozwijającym się ośrodkiem województwa, który skutecznie walczy o środki europejskie, a życie w nim staje się coraz lepsze – podkreśla Damian Mrowiec, Przewodniczący Związku. Prognozuje się, że ze środków wygenerowanych w wyniku oszczędności poprzetargowych będzie możliwe dofinansowanie jeszcze jednego projektu w bieżącym roku.