Czcionki:
Kontrast:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 30.11.2009

Dotyczy: Koncepcja wdrożenia WiMAX na obszarze 24.3 Zamawiający działając na podstawie artykułu 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę na wykonanie Koncepcji wdrożenia technologii WiMAX na obszarze 24.3 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana:Oferta nr 3 – Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – 100 pkt.Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się następującym kryterium oceny: cena – 100 pkt. Ofertom została przypisana punktacja według wzoru: (cena minimalna / cena oferty) x 100 pkt. Zestawienie ofert nadesłanych :numernazwa oferentailość punktówuwagi1Info Solutions A. Siekański, C. Czop Spółka Jawna, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków33,922GK Dom Emisyjny Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków25,683Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice100Oferta uznana za najkorzystniejszą4Polixel Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 6, 03-934 Warszawa19,985Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice11,99Informuję również, że żadna oferta nie została odrzucona, ani żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.