Czcionki:
Kontrast:

Zmiany w kadencyjności. Nowi szefowie Subregionu.

Dodano: 21.03.2011
Zmiany w kadencyjności. Nowi szefowie Subregionu.

W dniu 18 marca br. podczas Walnego Zgromadzenia Ogólnego dokonano zmian dotyczących kadencyjności Przewodniczącego w Statucie Związku. Po zmianach w statucie Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród swoich członków dwóch Przewodniczących Związku, z uwzględnieniem, iż pierwszy pełni funkcję Przewodniczącego w ciągu dwóch lat od wyboru, a drugi zajmuje wówczas stanowisko Zastępcy Przewodniącego. Po upływie tego okresu następuje zmiana pełnionych funkcji. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat. Ze względu na potrzebę większej elastyczności w podejmowaniu decyzji przez Zarząd Związku nowy statut nadał możliwość przekazania upoważnienia do pełnienia obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego.

W związku z upłynięciem kadencji Przewodniczącego, zebrani wybrali spośród siebie Starostę Powiatu Raciborskiego Adama Hajduka na pierwszego Przewodniczącego oraz Adama Fudalego na drugiego Przewodniczącego Związku.