Czcionki:
Kontrast:

Aktualności PRSZ

12.01.2010 r. Raport PRS

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Raport obejmuję perspektywę czasową od rozpoczęcia realizacji PRSZ do chwili obecnej, czyli lata 2008 – 2010. Celem raportu jest przekazanie najważniejszych informacji o realizacji Programu w przystępnej formie dla możliwie najszerszego grona odbiorców.

Raport PRSZ styczeń 2011

05.12.2010 r. Ankieta Monitoringu Stanu Realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, jako lider PRSZ RPO WSL przeprowadza kwartalny monitoring realizacji Programu Rozwoju Subregionu. W związku z powyższym przekazuję Ankietę Monitoringu Stanu Realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Proszę o wypełnienie ankiety z osobna, dla każdego Państwa projektu.

Wyniki monitoringu zostaną przedstawione na Zarządzie Związku, który odbędzie się 15 grudnia br. Następnie zostanie on udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Związku www.subregion.pl.

W związku z powyższym proszę o przesłanie wypełnionej ankiety wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro@subregion.pl do dnia 14 grudnia br. do godziny 13:00.

Ankieta PRSZ

06.07.2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację PRSZ

Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ) Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013″ jest dokumentem pozwalającym jednostkom samorządu terytorialnego Subregionu Zachodniego na absorpcję środków unijnych w pozakonkursowej ścieżce wyboru projektów. PRSZ wyraża wolę lokalnych samorządów terytorialnych do realizacji wspólnych celów rozwojowych. Podstawowym elementem PRSZ jest konsultowana ze społecznościami lokalnymi i zaakceptowana lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju całego subregionu. Realizacja projektów przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia wizerunku subregionu oraz do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Dzięki staraniom Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 6 lipca 2010 Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 1689/389/III/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 972/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007 – 2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów. Zgodnie z podjętą uchwałą dofinansowanie otrzymają trzy nowe projekty drogowe Działania 7.1.2. PRSZ RPO WSL, czyli:

1. Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni (Gmina Lubomia) – 1 100 993,59 zł dofinansowania
2. Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem (Gmina Gorzyce) – 1 151 858,93 zł dofinansowania
3. Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II (Miasto Radlin) – 1 149 371,26 zł dofinansowania

Ponadto Uchwała podnosi poziom dofinansowania projektu Działania 5.2 Gospodarka Odpadami PRSZ RPO WSL Budowa Kompostowni w Jastrzębiu Zdroju (Miasto Jastrzębie Zdrój) o ponad milion złotych do kwoty 3 470 077,00 zł.

Powyższe środki zostały wygospodarowane dzięki oszczędnościom poprzetargowym Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego skupiającego najważniejsze dla rozwoju regionu projekty infrastrukturalne. Szybka decyzja Zarządu Województwa o dofinansowaniu naszych projektów jest sukcesem negocjacyjnym Subregionu Zachodniego. Pokazuje to, że jesteśmy silnym i szybko rozwijającym się ośrodkiem województwa, który skutecznie walczy o środki europejskie, a życie w nim staje się coraz lepsze – podkreśla Damian Mrowiec, Przewodniczący Związku. Prognozuje się, że ze środków wygenerowanych w wyniku oszczędności poprzetargowych będzie możliwe dofinansowanie jeszcze jednego projektu w bieżącym roku.

25.05.2010 r. Dyżur ekspercki RPO WSL w Rybniku

W dniu 1 czerwca (wtorek) 2010 roku w Lokalnym Punkcie Informacyjnym RPO w Rybniku, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku) pok. 224, prowadzony będzie dyżur ekspercki związany z wdrażaniem, rozliczeniem oraz kontrolą projektów w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Dyżur pełnić będą pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, zajmujący się na co dzień obsługą projektów w Referatach: Monitoringu i Kontroli oraz Kontraktacji. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową, chęci uczestnictwa w ww. konsultacjach wraz z podaniem tytułu projektu, którego konsultacja będzie dotyczyła. Zgłoszenie prosimy wysyłać na adres: rpo-rybnik@silesia-region.pl

Takie zgłoszenie pozwoli naszym ekspertom przygotować odpowiednio wcześniej dokumenty do rozmowy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! UWAGA! Informacje o planowanych dyżurach ekspertów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rpo.silesia-region.pl w zakładce: Gdzie po informacje? (czwarta kolumna na głównej stronie).

12.10.2010 r. Stan Wdrażania Programów Rozwoju Subregionów

Do dnia 31 grudnia 2009 r. złożono 218 projektów PRS (113 projektów PRS jest w trakcie procesu oceny i wyboru, 2 projekty otrzymały ocenę negatywną, 3 projekty zostały wycofane na wniosek beneficjenta, 100 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 295 969 894,05 zł).

– w ramach Subregionu Centralnego złożono 60 projektów PRS (na 88 planowanych projektów), 39 projektów jest w trakcie oceny i wyboru, 1 projektów otrzymał ocenę negatywną, 2 projekty zostały wycofane na wniosek beneficjenta, 18 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 35 591 704,72 zł.
– w ramach Subregionu Południowego złożono 65 projektów PRS (na 73 planowane projekty), 30 projektów jest w trakcie procesu oceny i wyboru, 36 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 79 539 084,24 zł.
– w ramach Subregionu Północnego złożono 58 projektów PRS (na 62 planowane projekty), 31 są w trakcie procesu oceny i wyboru, 1 projekt otrzymał ocenę negatywną, 1 projekt został wycofany na wniosek beneficjenta, 25 projekty zostały wybrane do dofinansowania na kwotę 52 009 464,59 zł.
–  w ramach Subregionu Zachodniego złożono 35 projektów PRS (na 38 planowanych projektów), 14 projektów jest w trakcie procesu oceny i wyboru, 21 projektów zostało wybranych do dofinansowania na kwotę 128 829 640,50 zł

W ramach naborów PRS nie złożono 15 planowanych projektów (6 w ramach PRSC, 6 w ramach PRSPd, 3 w ramach PRSPn). Ponadto, dla projektów które przewidują realizację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL przedłużono termin złożenia wniosku do 28 lutego 2010 roku.