Czcionki:
Kontrast:

Informacje ogólne

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku to stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Związek formalnie funkcjonuje od maja 2002 roku. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna.

Dyrektor Biura kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

  • wykonuje uchwały Zarządu,
  • realizuje decyzje podjęte przez Przewodniczącego i Zarząd,
  • kieruje pracą Biura Związku,
  • przygotowuje posiedzenia Zarządu,
  • realizuje ramowy plan działalności Związku oraz roczny plan finansowy Związku pod stałym nadzorem Zarządu.

Funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biura sprawuje Przewodniczący Związku. Dyrektor Biura wykonuje czynności pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku. Pracownicy Biura podlegają służbowo Dyrektorowi Biura. Przewodniczący lub Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura lub pracownika Biura Związku do podpisywania dokumentów (w tym podejmowania zobowiązań) w przypadkach i zakresie określonych w upoważnieniach.

Adres do korespondencji/siedziba:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybnik.
ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik

Telefon/Fax:
tel. (32) 422 24 46, (32) 421 21 49

E-mail:
biuro@subregion.pl

NIP/REGON:
NIP: 642-27-69-097
REGON: 277838174

Numer konta bankowego:
93 2030 0045 1110 0000 0276 1670