Czcionki:
Kontrast:

O Programie PRSZ

Podstawą do przygotowania Programów Rozwoju Subregionów są zapisy strategii wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Uznano, iż rozwój regionalny jest nierozdzielny z rozwojem lokalnym, a sukces Programu będzie w dużej mierze zależał od racjonalnej przestrzennej organizacji procesów rozwojowych i decentralizacji zarządzania rozwojem.

Realizacja wizji rozwoju województwa śląskiego, zidentyfikowanej w pierwszej strategii rozwoju regionu wymagała nowego ukształtowania przestrzeni. Dlatego też w roku 2000 uchwałą sejmiku przyjęto podział województwa na cztery obszary, w ramach których organizowane miały być procesy rozwojowe.

W czasie prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa podział ten został podtrzymany, a obszary polityki rozwoju oficjalnie były już nazywane subregionami. Granice subregionów pokrywają się z granicami wyodrębnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obszarów metropolitalnych zbudowanych z grup powiatów powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi więzami.

Podział województwa na subregiony jest tożsamy również z obowiązującym do 31 grudnia 2007 roku podziałem na jednostki poziomu 3 – podregiony, zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Programy Rozwoju Subregionów stanowią alternatywną wobec konkursowej ścieżkę wyboru projektów. Ich powstanie jest odpowiedzią na liczne postulaty lokalnych samorządowców pojawiające się w trakcie konsultacji wstępnych wersji RPO WSL. PRS jest mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny.

PRS jest programem tworzonym w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych danego subregionu. Zakres merytoryczny PRS musi być zgodny z zapisami priorytetów RPO WSL. Realizacja Programu musi zatem przyczyniać się do stymulowania dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Podstawowym elementem PRS jest uzgodniona lista projektów, które zostaną uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłynąć na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium. Przy założeniu spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych projekty zapisane w ramach zaakceptowanego PRS będą dopuszczone do realizacji z pominięciem procedury konkursowej.

Celem głównym Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju subregionu zachodniego, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Cel ten jest spójny z celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Realizacja celu głównego programu przyczyni się do zahamowania procesu migracji. Stworzy podstawy do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego, dzięki któremu wstrzymany zostanie proces marginalizacji. Tym samym nastąpi osiągnięcie stanu równowagi w polu gospodarczym, edukacyjnym i społecznym, z widocznymi efektami w postaci spadku bezrobocia, wzrostu ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

O Programie PRSZ