Czcionki:
Kontrast:

Sieć dróg

Sieć Dróg Głównych (SDG) – projekt modernizacji, a częściowo budowy w nowym śladzie obecnych dróg wojewódzkich 935 (Regionalna Droga Racibórz Pszczyna) i 933 (Droga Główna Południowa).

Wprowadzenie

Warunkiem koniecznym dla szybkiego rozwoju danego obszaru jest jego dostępność komunikacyjna. Obecnie istniejące połączenia komunikacyjne Raciborza z Rybnikiem, Żorami i Pszczyną oraz Wodzisławia Śląskiego z Raciborzem i Jastrzębiem Zdrojem są niedostosowane do panującego na nich intensywnego ruchu pojazdów, częściowo zdewastowane i w części przebiegające przez środek miejscowości. Z Raciborza do Pszczyny jest ok. 60 km. W godzinach szczytu odległość tę można pokonać nawet w ciągu dwóch godzin. Szczególnie ciężko jest poruszać się w obszarze dwóch największych miast na trasie (Rybnik, Żory) i między nimi. Jednocześnie droga ta stanowi zasadniczy szlak drogowy łączący zachodnią część Subregionu z częścią wschodnią i wylotem w kierunku północnym.

SDG to arterie komunikacyjne o dużym znaczeniu dla południowych województw Polski, łączące Dolny Śląsk i Opolszczyznę z przejściami granicznymi w Cieszynie oraz ze Słowacją, a także południową częścią województw małopolskiego i śląskiego. Ich znaczenie jest analogiczne do DK 44, łączącej Gliwice z Krakowem. Regionalna Droga Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna łączy w południowej części województwa śląskiego cztery drogi krajowe, licząc od zachodu: DK 45, DK 78, DK 81 i DK 1, a wkrótce będzie połączona węzłem z autostradą A1 w Żorach – Rowniu. Z kolei Droga Główna Południowa ma zapewnić m.in. ułatwienie dostępu do autostrady A1 mieszkańcom południowej części Subregionu w tym Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju. Mające wkrótce nastąpić dociążenie tras ruchem z i na autostradę – bez budowy przynajmniej obwodnic obu miast oraz wyprowadzenia ruchu w kierunkach Katowic, Gliwic i Opola – spowoduje zablokowanie poruszania się po regionie. Innym aspektem spowolnionego ruchu pojazdów jest zagrożenie ekologiczne wynikające ze zwiększonej emisji spalin, które po pewnym czasie może nabrać rozmiarów katastrofy.

Modernizacja SDG stanowi, więc bardzo istotne przedsięwzięcie infrastrukturalne w Subregionie. Jego realizacja sprawi, że stanie się jednym z podstawowych elementów dla wdrożenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej tej części województwa. Stworzy możliwość uruchomienia prawidłowej organizacji i sterowania ruchem, zapewni odciążenie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast itp. od ruchu bezpośrednio z nimi niezwiązanego, szczególnie ruchu średniego i ciężkiego, stanie się podstawową trasą zapewniającą powiązania międzymiejskie w komunikacji indywidualnej. Z powyższych względów bez przesady można SDG nazwać „kręgosłupem” układu drogowego Subregionu.

Założenia

W projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013, budowa RDRP została wymieniona jako jedna z trzech priorytetowych inwestycji w województwie śląskim. Również parlamentarzyści naszego regionu podczas spotkań konsultacyjnych, jakie odbyły się 21 listopada 2005 r. w Katowicach i Rybniku zgodzili się, że jest to inwestycja kluczowa i zapewnili o swym wsparciu dla w/w działań. Także samorząd województwa gotowy był zaangażować się w tą inwestycję, co potwierdza podpisane porozumienie, dzięki któremu doszło do opracowania „Koncepcji programowo – planistycznej Systemu Dróg Głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

Sama budowa SDG winna znaleźć się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jako inwestycja bardzo istotna dla rozwoju Subregionu Zachodniego i województwa jako całości. Godne rozważenia byłoby również rozpoczęcie rozmów z Opolskim Urzędem Marszałkowskim w celu przedłużenia śladu drogi do Miasta Kędzierzyn – Koźle i dalej.

Podstawowymi celami budowy Sieć Dróg Głównych jest:
– Poprawa standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego,
– Dostosowanie sieci drogowej do znacznie wzrastającego ruchu kołowego,
– Dostosowanie standardów podróży do współczesnych wymogów europejskich,
– Ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu,
– Budowa obwodnic dla miast: Racibórz, Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój,
– Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami,
– Zmniejszenie emisji spalin i hałasu, oraz poprawa warunków środowiska w korytarzach transportowych.