Czcionki:
Kontrast:

Zespoły robocze

Do realizacji celów statutowych Zarząd Związku może w drodze uchwały powoływać grupy robocze i komisje. Komisje i grupy robocze mogą wnioskować o rozpatrzenie określonych spraw oraz podjęcie uchwał i stanowisk przez Zarząd. W skład grup roboczych wchodzą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład członków Związku.

Pracami grup w zakresie merytorycznym kieruje Lider wybierany na pierwszym posiedzenie grupy spośród reprezentantów JST. Funkcję koordynatora poszczególnych grup pełni Dyrektor Biura Związku do którego należy nadzór nad prawidłowością prac grupy roboczej. Za udział w pracach grupy roboczej jej członkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Zarząd Związku powołał do prac następujące grupy robocze:

Grupa robocza ds. RPO 2014-2020

Celem działania grupy roboczej jest koordynowanie prac związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Subregionie Zachodnim.

Grupa robocza ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego

Celem powołania grupy roboczej jest prowadzenie działań mających na celu eliminacje tzw. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu Zachodniego

Grupa robocza została powołana w celu prowadzenie działań mających na celu usystematyzowanie/ujednolicenie zasad gospodarowania odpadami w gminach na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego

Celem powołania grupy roboczej jest prowadzenie działań wspierających tworzenie wspólnych programów edukacyjnych, wypracowywanie koncepcji współpracy i perspektywy rozwoju w ramach szkolnictwa zawodowego oraz wzajemna współpraca przy tworzeniu danych o przedsięwzięciach edukacyjnych na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego

Grupa robocza została powołana w celu prowadzenie działań związanych z analiza i planowaniem rozwoju transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego.

Grupa robocza ds. promocji marki turystycznej Kraina Górnej Odry

Grupa robocza została powołana w celu podejmowania działań promujących markę turystyczną Kraina Górnej Odry, jaką przyjęło w dniu 5.12.2019 r. Zgromadzenie Walne Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, dla swojego obszaru.

Grupa robocza ds. rozwoju infrastruktury i komunikacji ekologicznej

Celem powołania grupy jest podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz unijnych celów polityki zrównoważonej mobilności.