Czcionki:
Kontrast:

Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne

Celem głównym priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Cel ten będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
– zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu
– wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

W ramach priorytetu preferowane będą projekty o charakterze ponadlokalnym ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małych miast. W ramach działania 2.1. wspierane są projekty w zakresie tworzenia szybkiego, bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zadania te należy realizować poprzez wyposażenie regionu w sprawną i gęstą sieć teleinformatyczną oraz urządzenia dostępowe, w tym w publiczne punkty dostępu do Internetu i infrastrukturę „centrów zarządzania sieciami”, np. jednostek monitorujących stan sieci, urządzeń oraz łączy teleinformatycznych warunkujących ich sprawniejsze działanie i utrzymanie właściwych parametrów transmisji.

Wspieranie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej przyczynia się do tworzenia konkurencyjnej gospodarki elektronicznej, pobudza tworzenie nowych miejsc pracy oraz jest bodźcem dla rozwoju nowoczesnego wizerunku województwa. Inwestycje wspierane w ramach tego działania muszą być nakierowane na projekty zgodne z zasadą neutralności technologicznej oraz nieograniczonego dostępu, za wyjątkiem projektów polegających na budowie sieci na potrzeby własne. Założenia dla Działania 2.1 przewidują hierarchię podejmowanych działań w zakresie niwelowania obszarów wykluczenia cyfrowego. Każdy podmiot podejmujący się decyzji aplikowania o środki unijne powinien w pierwszej kolejności realizować cel społeczny, jakim jest likwidacja obszaru, na którym brak jest infrastruktury teleinformatycznej lub obszar ten jest w nią wyposażony w niedostatecznym stopniu. Dopiero następnym krokiem powinna być realizacja zaopatrzenia beneficjentów w infrastrukturę na potrzeby własne.

W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 2.2. głównym zamierzeniem jest rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie e-Governance zwiększających zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Specyficznym dla tego działania jest też tworzenie systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz regionalnym. Priorytetowym zadaniem realizowanych projektów jest też zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja istniejących oraz nowotworzonych systemów informatycznych.

Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych