Czcionki:
Kontrast:

Priorytet IV – Kultura

Celem głównym priorytetu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego, który będzie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe priorytetu:
– zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego,
– zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie,
– wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu.

W ramach priorytetu będą wspierane działania z zakresu infrastruktury kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury. Dofinansowanie będzie obejmować projekty wpływające na wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej, a przez to również turystycznej województwa m.in. poprzez inwestycje na rzecz poprawy stanu historycznych i zabytkowych obiektów, utworzenia i modernizacji szlaków dziedzictwa kulturowego, inwestycje w nową oraz istniejącą infrastrukturę służącą kulturze.

Podniesienie jakości oferty kulturalnej województwa przyczyni się do zmiany jego wizerunku wśród pozostałych regionów kraju oraz poza jego granicami. Wsparciem objęte zostaną także projekty służące tworzeniu sprawnego systemu informacji kulturalnej, obejmujące sieć punktów informacji kulturalnej, bazy danych o kulturze regionu oraz system oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo.

Działanie 4.1 Infrastruktura kultury