Czcionki:
Kontrast:

Priorytet VII – Transport

Celem realizacji priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego.

W ramach priorytetu możliwe do realizacji projekty obejmują poprawę jakości infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej sieci drogowej, stanowiącej połączenia z drogami wyższej kategorii, zmniejszenie zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego oraz wprowadzanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem drogowym. Poprawa transportu publicznego nastąpi we wszystkich wymiarach tego systemu, począwszy od inwestycji w infrastrukturę liniową, poprzez inwestycje taborowe, skończywszy na wdrażaniu zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym. Oddziaływanie priorytetu obejmuje szerokie spektrum życia społeczno-gospodarczego i pozostaje komplementarne do projektów realizowanych w ramach innych priorytetów RPO WSL na  lata 2007-2013  oraz innych programów operacyjnych.

Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową