Czcionki:
Kontrast:

Plan Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego realizowane będzie przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Opracowanie Planu będzie obejmowało swym zasięgiem 28 samorządów (25 gmin oraz 3 powiaty) będących członkami Związku.

Do zadań statutowych Związku zgodnie z logiką przygotowania dokumentacji należą: rozbudowa oraz unowocześnianie systemu transportowego i komunikacyjnego, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, działania na rzecz ładu przestrzennego i skoordynowanego zagospodarowania terenu, wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, działania na rzecz ładu przestrzennego i skoordynowanego zagospodarowania terenu, kształtowanie zintegrowanego systemu transportu.

Dokument ma istotne znaczenie dla rozwoju i ujednolicenia systemu transportowego w subregionie czy wprowadzenia tzw. „wspólnego biletu”. W związku z powyższym wyrażono zgodę na prace przygotowawcze dot. opracowania Planu Mobilności oraz złożenia wniosku o dofinansowanie.

Plan Mobilności będzie zawierać system monitoringu wskaźników rezultatu (wpływ zrealizowanego projektu na otoczenie tj. liczba ofiar śmiertelnych na obszarze, liczba mieszkańców z bardzo dobrym i dobrym dostępem do publicznego transportu zbiorowego, emisja gazów cieplarnianych, emisja zanieczyszczeń powietrza).

Przygotowanie Planu Mobilności nie będzie realizowane w formule in-house. Zespół Projektowy ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności przygotował dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. Wypracowany Plan będzie podlegał Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.

Wstępna całkowita wartość projektu wynosi 700 000,00 zł brutto. Koszt kwalifikowany: 648 148,15 netto, Koszt niekwalifikowany: 51 851,85 zł VAT. Projekt  realizowany w ramach działania 11.4 Transport miejski oś priorytetowa XI REACT-UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie

–> Przeczytaj więcej