Czcionki:
Kontrast:

Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach – PO KL

Lider Projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Partner 1: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Partner 2: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Projekt „Wspólnie znaczy lepiej…” jest realizowany w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na problem niskiej jakości współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Na wskazanym obszarze, dzięki przeprowadzonej analizie, zauważono brak zaangażowania w konsultacje polityk publicznych, brak transparentnych reguł współpracy finansowej oraz brak uregulowania współpracy poza finansowej oraz brak systemu wspierającego aktywność społeczną.

CEL GŁÓWNY:

Celem głównym projektu jest wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, zniwelowanie niektórych barier utrudniających skuteczne współdziałanie w zakresie płaszczyzn ujętych w Poradniku modelowej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

– podniesienie jakości współpracy JST/NGO w obszarze konsultacji i wdrażania polityk publicznych przez wypracowanie i przyjęcie systemu konsultacji i wzajemnego informowania,

– podniesienie jakości współpracy finansowej i poza finansowej samorządu i organizacji pozarządowych przez wypracowanie jawnego i ogólnie dostępnego regulaminu współpracy,

– stworzenie systemu integracji i wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz inicjatywobywatelskich przez opracowanie zasad wsparcia instytucjonalnego i animacyjno-informacyjnego,

– upowszechnianie i wypromowanie założeń modelu współpracy przez regularne publikowanie informacji na stronie internetowej oraz organizację konferencji podsumowującej.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 8 organizacji pozarządowych działających na terenie Czerwionki-Leszczyn (16 przedstawicieli) oraz 8 przedstawicieli samorządu lub jego jednostek organizacyjnych (MOK, OPS, MOSiR). W sumie w projekcie aktywny udział będą brać 24 osoby.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku jako Partner będzie odpowiedzialny za realizację czwartego celu szczegółowego projektu tj. rozpowszechnianie i promowanie założeń modelu współpracy JST z NGO wśród członków stowarzyszenia. Na stronie internetowej Związku zostanie stworzona zakładka, na której pojawiać się będą informacje nt. modelowej współpracy, dobre praktyki opinie ekspertów, a także przeprowadzone wywiady. Ponadto Związek odpowiedzialny będzie za zorganizowanie w 2015 roku konferencji podsumowującej realizację przedmiotowego projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita kwota projektu to 342 440,00 zł, w tym koszty Partnera 2 czyli Związku: 53 490,00 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

kapitał ludzki fundusz społeczsny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.