Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na zatrudnienie

Dodano: 20.06.2018
Uczestnicy spotkania 7.1.2 7.1.3

Na spotkanie 14 czerwca br., które odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, przybyli potencjalni Beneficjenci działań 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS RPO WSL 2014 – 2020

Tematami szkolenia były: omówienie zasad konkursów oraz kryteriów wyboru projektów, wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczanie nadużyć finansowych.

Spotkanie informacyjne zorganizowane zostało przez Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy udziale przedstawicielek Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

EFS kolor

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.