Czcionki:
Kontrast:

Głos w sprawie kolei dużych prędkości

Dodano: 14.08.2020
Eurostarr

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w zakresie przebiegu projektowanej, przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., linii kolejowej na odcinku Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica RP – Ostrawa

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku po otrzymaniu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach konsultacji CPK z interesariuszami instytucjonalnymi podtrzymuje własne stanowisko popierające plany budowy kolei dużych prędkości przebiegającej przez Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, które zostało wyrażone w dniu 9 marca br. uchwałą nr 37/2020.

Mając na względzie fakt, iż bezspornie obecna sieć kolejowa w regionie nie umożliwia efektywnego realizowania przewozów pasażerskich, a także towarowych należy dążyć do rozwoju ponadlokalnej jak i regionalnej sieci kolejowej, która umożliwili spójny i dynamiczny rozwój tej części województwa śląskiego i kraju. By tak się stało, projektowane rozwiązania wskazane w Studium Lokalizacyjnym nie mogą doprowadzić jedynie do rozcięcia miejscowości, koniecznych wyburzeń, utrudnienia dostępu do terenów, ale powinny uwzględniać interes społeczno-gospodarczy regionu poprzez rozwiązywanie problemów transportowych regionu.

Zarząd Związku wielokrotnie w swoich pismach i stanowiskach kierowanych do interesariuszy wyrażał potrzebę inwestycji kolejowych w regionie takich jak:

a) rozbudowa linii kolejowej nr 140 co najmniej między stacją Leszczyny a stacją Katowice Ligota do linii w pełni dwutorowej, a także jej rewitalizacja na odcinku między Rybnikiem Towarowym a stacją Sumina;
b) przywrócenie połączeń kolejowych Jastrzębie-Zdrój – Katowice, w połączeniu ze stworzeniem niezbędnej infrastruktury dla konkurencyjności takiego połączenia;
c) budowa stacji Wodzisław Śląski Centrum;
d) rozbudowa linii kolejowej nr 158 do dwutorowej;
e) odbudowa połączenia Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski;
f) przebudowa infrastruktury w rejonie stacji Orzesze dla zapewnienia wielokierunkowych skomunikowań po uruchomieniu przewozów pasażerskich z Katowic do Jastrzębia-Zdroju;
g) umożliwienie dogodnego połączenia Rybnika i Jastrzębia-Zdroju wraz z obsługą dużych dzielnic mieszkaniowych i skupisk miejsc pracy (Chwałowice, Boguszowice, Szeroka) poprzez włączenie linii nr 22 zarządcy Infrasilesia bezpośrednio w stację Rybnik, eliminując zmianę kierunku jazdy pociągu w stacji Rybnik Towarowy.

Odnosząc się do propozycji wariantów przebiegów przedstawionych w ramach konsultacji, Zarząd Związku uważa, że zawężenie ich ilości i wytypowanie do opracowania studium wykonalności należy do decyzji spółki CPK, jednakże w interesie regionu są następujące rozwiązania:

a) należy zlokalizować co najmniej jeden przystanek kolejowy KDP na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;
b) należy zaprojektować takie rozwiązania, by nowoprojektowane przedsięwzięcie stanowiło wartość dodaną w zakresie prowadzenia ruchu pasażerskich połączeń regionalnych oraz pociągów towarowych;
c) należy uwzględnić interesy transportowe poszczególnych miast leżących na wskazanej osi komunikacyjnej poprzez budowę infrastruktury do obsługi komunikacyjnej regionu;
d) w przypadku projektowania połączenia kolejowego Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój należy uwzględniać infrastrukturę Żelaznego Szlaku Rowerowego.

Ponadto Zarząd Związku wyraża opinię, iż Studium Lokalizacyjne powinno być nie tylko zgodne ze strategicznymi dokumentami rozwojowymi dla województwa śląskiego, ale musi być opracowane w ścisłej koordynacji z planami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe określonymi w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku w kontekście planowanego połączenia miasta Jastrzębie-Zdrój z Katowicami, a także działaniami samorządu Województwa Śląskiego.

Zarząd Związku podkreśla również fakt, że prezentowane stanowisko nie jest obligatoryjne dla członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, a poszczególne samorządy mają możliwość składania uwag do Studium Lokalizacyjnego we własnym zakresie.

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Mieczysław Kieca