Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza Czerwiec 2011

Dodano: 02.07.2011
Informacja prawnicza

Informacja prawnicza czerwiec 2011 r.

1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Wejdzie w życie: 14 czerwca 2011 r.

Omówienie: Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Ławników może też zgłosić co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, mieszkających stale na terenie gminy dokonującej wyboru, do 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Spośród wybranych ławników znajdujących się na liście rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Przed podjęciem uchwały w sprawie wniosku o odwołanie ławnika przewodniczący rady gminy umożliwia wysłuchanie ławnika i jego udział w posiedzeniu właściwej komisji i w sesji rady gminy, na których taki wniosek będzie opiniowany i rozpoznawany. O terminach posiedzenia komisji i sesji rady gminy ławnik jest powiadamiany na piśmie, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w trybie i w sposób przewidziany w kodeksie postępowania administracyjnego.
W takich sytuacjach ławnik działa osobiście, a w razie niemożności osobistego stawiennictwa może działać przez pełnomocnika.

2. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 546) Weszło w życie: 9 czerwca 2011 r.

Omówienie: Założenie konta dla użytkownika będzie wymagało podania danych, takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, który użytkownik wskazał jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP, i identyfikator użytkownika. W celu uwierzytelnienia użytkownik określi hasło. Stopień złożoności hasła skontroluje ePUAP. W ePUAP zamiast hasła określonego przez użytkownika możliwe będzie uwierzytelnienie przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.

3. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 547) Weszło w życie: 9 czerwca 2011 r.

Omówienie: Osoba wnioskująca będzie przesyłała wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP na ePUAP w postaci elektronicznej. Jeżeli w okresie 14 dni od daty przesłania wniosku wnioskodawca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten zostanie uznany za wycofany.
Profil zaufany ePUAP potwierdzi, przedłuży ważność lub unieważni punkt potwierdzający, którym jest konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo inny podmiot.

4. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Wejdzie w życie: 23 czerwca 2011 r.

Omówienie: Jeżeli przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta zaistnieje przed złożeniem przez niego ślubowania, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody, niezwłocznie przekazany przez ministra. Uchylanie się od złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wybranego przed 23 czerwca 2011 r. przez 3 miesiące od tej daty jest równoznaczne z odmową złożenia ślubowania.

5. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wejdzie w życie: 19 czerwca 2011 r.

Omówienie: Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,prawnych oraz od jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które sprzedają na targowiskach. Dotyczy to więc również sprzedawców handlujących w imieniu np. spółek jawnej czy z o.o. Nie podlega opłacie targowej sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Targowiskami są jednak wszelkie miejsca na wolnym powietrzu, w których prowadzony jest handel, podobnie jak miejsca zadaszone na wyraźnie oznaczonych targowiskach, w halach targowych czy tam, gdzie odbywają się aukcje i wystawy. Trzeba przy tym pamiętać, że – jak napisano w ustawie – dokonywanie sprzedaży to nie tylko sama transakcja, wskutek której towar zmienia właściciela, lecz także wszelkie czynności mogące doprowadzić do sprzedaży, a więc przede wszystkim wystawienie towaru z oznaczeniem jego ceny.