Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza IX – XI 2012

Dodano: 05.12.2012
Informacja prawicza

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 24 września 2012 r., poz. 1052). Weszło w życie: 9 października 2012 r. Omówienie: Mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych składa się z procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny w celu przygotowania odpadów do procesu odzysku, w tym recyklingu, do odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania. Proces mechaniczno – biologicznego przetwarzania przebiega w instalacji, która nie może być usytuowana w kwaterze składowiska odpadów. Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są kierowane – zgodnie z hierarchią postępowania – do odzysku albo do unieszkodliwiania. Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów jest klasyfikowane jako:- przetwarzanie w celu przygotowania do odzysku, w tym recyklingu, albo- przetwarzanie, w wyniku którego powstają odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.Odpady wytwarzane w procesie biologicznego przetwarzania są kierowane zgodnie z hierarchią postępowania albo do odzysku albo do unieszkodliwiania. Biologiczne przetwarzanie frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej w mechanicznym przetwarzaniu odpadów jest klasyfikowane jako:- obróbka, w wyniku której powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą:a) składowania gdzie indziej niż na składowiskach odpadów niebezpiecznych i obojętnych albob) spalania w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie albo- inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, albo- przetwarzanie odpadów w celi ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.Odpady o kodzie 19 12 10 są wykorzystywane jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii. Dlatego proces biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych powinien być prowadzony w taki sposób, by uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania określone przez odbiorcę paliwa.

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – Dz. U. z 9 października 2012 r., poz. 1113.

3. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2012 r. III FZ 821/12. Omówienie: wykladnia art. 125 par. 1 pkt. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) prowadzi do wniosku, że dla skutecznego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego musi istnieć ścisła zależność pomiędzy rozpoznawaną sprawą a zagadnieniem prawnym, które ma być przedmiotem rozstrzygnięcia prejudycjalnego.

4. Obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek za zniszczenie zieleni na rok 2013Omówienie: Minister Środowiska ogłosił maksymalne stawki opłat za usuwanie drze i krzewów. Za jeden centymetr obwodu pnia do 25 cm mierzonego na wysokości 130 cm opłata będzie w 2013 r. wynosić 328,34 zł. Z kolei, gdy obwód pnia wynosi od 101 do 200 cm, to za jeden centymetr usuwanego drzewa właściciel zapłaci 1216,14 zł. Obwieszczenie ustala też zróżnicowane stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Z kolei stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami będzie wynosić 243,22 zł, a stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego zieleni zostały określone w wysokości: dla trawników – 55,93 zł i dla kwietników 480,37 zł.

5. Monitor Polski z 16 listopada 2012 roku: Obwieszczenie Ministra Finansów z 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Omówienie: Od 8 listopada 2012 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (spadek o 0,5 %), natomiast obniżona stawka za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,5 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (jest to spadek o 0,38 %).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Weszło w życie: 22 listopada 2012 r.

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej. Dz. U. z 21 listopada poz. 1282.