Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza- kwiecień 2012 roku

Dodano: 08.05.2012
Informacja prawnicza

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – Dz. U. z 11 kwietnia 2012 roku, nr 69, poz. 391.

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2012 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Omówienie: W powiatach, w których ewidencja gruntów i budynków nie zawiera odpowiednich danych lub nie została zmodernizowana zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przekazują urzędom statystycznym elektroniczne wykazy sporządzone na podstawie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego.

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 15 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 38/12. Błędna jest interpretacja użytego w art. 85 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sformułowania „przepisy dotychczasowe”. Zgodnie z nią chodzi o wszystkie przepisy  (procesowe i materialne) obowiązujące przed 1 stycznia 2004 r. , w tym także zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2004 r., na podstawie art. 87 ust.3 tej ustawy. Regulacja art. 87 ust. 3 jest bowiem szczególna wobec art. 85 ust. 1 i wyklucza stosowanie do spraw pozostających w toku w dniu wejścia w życie ustawy planistycznej z 2003 r., nieobowiązujących przepisów tych planów.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 112/12. Sądy administracyjne nie są właściwe do rozpoznania spraw toczących się w trybie przepisów art. 78 – 81 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 61/12. Konsekwencja niejednorodnego charakteru aktu w sprawie utworzenia (wyznaczenia) określonej formy ochrony przyrody jest poddanie jego poszczególnych części – nieklasycznej (ustanawiającej daną formę ochrony przyrody) i klasycznej (normatywnej, wprowadzającej w szczególności określone zakazy)-reżimowi dwóch różnych przepisów przejściowych zamieszczonych w ustawie o ochronie przyrody. Do skutków prawnych części nieklasycznej odnosi się mianowicie art. 153 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, natomiast części klasycznej dotyczy art. 157 tej ustawy.

5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 61/12. Konsekwencja niejednorodnego charakteru aktu w sprawie utworzenia (wyznaczenia) określonej formy ochrony przyrody jest poddanie jego poszczególnych części – nieklasycznej (ustanawiającej daną formę ochrony przyrody) i klasycznej (normatywnej, wprowadzającej w szczególności określone zakazy)-reżimowi dwóch różnych przepisów przejściowych zamieszczonych w ustawie o ochronie przyrody. Do skutków prawnych części nieklasycznej odnosi się mianowicie art. 153 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, natomiast części klasycznej dotyczy art. 157 tej ustawy.