Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza Lipiec/Sierpień 2011

Dodano: 01.09.2011
Informacja prawnicza

1. Ustawa z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Weszła w życie : 14 lipca 2011 r. Omówienie: Obywatele będą mogli występować z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie zmiany granic własnej gminy. Wystarczy, że pomysł na utworzenie nowej jednostki samorządowej, podział obecnej albo połączenie z sąsiednią gminą poprze co najmniej 15 dorosłych obywateli mających prawo do wybierania członków rady gminy.

2. Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie w życie : 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem: art. 9 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1 – 3, który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4, który wchodzi w życie 1 lipca 2013 r. Omówienie: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy. Są traktowane jak podatki, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują w związku z nimi wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Gmina pokrywa z nich koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli:
● odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania,
● tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
● obsługi administracyjnej tego systemu.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. Przedsiębiorca, który:
● odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc oraz po 10 000 zł za każdy kolejny
● miesza selektywnie zebrane odpady, podlega karze od 10 000 do 50 000 zł.

1. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Wejdzie w życie: 1 stycznia 2012 r. Omówienie: Wody nie są – co do zasady – kopalinami. Wyjątek stanowią wody lecznicze, termalne i solanki. Woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20 st. C, jest wodą termalną. Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych nie mniejszej niż 35 g/dm sześc. Wody pochodzące z odwadniania wyrobisk górniczych nie są wodami leczniczymi, termalnymi ani solankami. Terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych. Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu oraz kamieni szlachetnych – bez względu na miejsce ich występowania – są objęte własnością górniczą. Są nią objęte także złoża wód leczniczych, termalnych i solanek. Prawo własności górniczej przysługuje Skarbowi Państwa.
O zamiarze ustanowienia użytkowania górniczego – w drodze przetargu – organ koncesyjny zawiadamia w obwieszczeniu. Warunki przetargu powinny mieć charakter niedyskryminujący i muszą się opierać na:
● technicznych i finansowych możliwościach oferenta,
● proponowanej technologii,
● proponowanej wysokości wynagrodzenia za użytkowanie górnicze.

2. Postanowienie NSA z 12 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 1336/11 – brak zatwierdzenia zarządzenia porządkowego należy uznać za równoznaczny z odmową zatwierdzenia i w konsekwencji prowadzący do takich skutków prawnych, jak odmowa zatwierdzenia albo nieprzedstawienie zarządzenia do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

3. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 1423/11 – termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu na uchwałę rady gminy o wygaśnięciu mandatu radnego jest zachowany, jeżeli przed upływem tego terminu, stosownie do przepisu art. 20t ust. 1 Ordynacji wyborczej do rady gminy, rady powiatów i sejmików wojewódzkich, skarga zostanie złożona w urzędzie gminy (w godzinach urzędowania urzędu gminy).

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 343/11 – Plan zagospodarowania – tak jak uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia przeznaczenia nieruchomości, tak jedynie możliwość uzyskania warunków zabudowy nie oznacza zmiany przeznaczenia nieruchomości. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zmienia przeznaczenia nieruchomości, bo nie daje podstawy do zmiany zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy.