Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza lipiec – sierpień

Dodano: 04.09.2013
Informacja prawicza

1. Obwieszczenie Ministra Finansów z 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Omówienie: od 4 lipca 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,00 % kwoty zaległości w stosunku rocznym, zaś obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

2. Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 31 sierpnia 2013 r., poz. 866) Weszła w życie: 8 sierpnia 2013 r. Omówienie: porozumienie może określać, że zadania związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, w tym dotyczące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, czy przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących takiej rodzinie i jej finansowania, wykonuje powiat starosty, który zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Rodzinny dom dziecka może być organizowany, a placówka opiekuńczo- wychowawcza prowadzona, na terenie innego powiatu na zasadzie porozumienia zawartego między starostą powiatu, który organizuje rodzinny dom dziecka lub zleca realizację tego zadania, a starostą powiatu, na terenie którego organizowany jest rodzinny dom dziecka.

3. Ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Weszła w życie: 23 sierpnia 2013 r. czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, względnie dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowym może być przedłożony, jednak nie więcej niż do 12 miesięcy. Muszą być przy tym zachowane ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Rozkład czasu pracy konkretnej osoby może być sporządzony – w firmie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż rozliczeniowy. Powinien jednak obejmować co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia rozkładu czasu pracy, jeżeli:- dla konkretnego pracownika wynika on z prawa pracy, obwieszczenia albo umowy o pracę,- w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonywania powierzonych mu zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z zasady dotyczącej norm ( w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik),- na pisemny wniosek pracownika stosuje wobec niego rozkład czasu pracy, który może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tymi rozkładem są dla pracowników dniami pracy, taki rozkład może też przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia, – na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy. Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne, a w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasy pracy wysokość jego pensji ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli zaś u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, to w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Gdyby natomiast nie było możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, to pracodawca konsultuje się w tej sprawie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Rozkład czasu pracy może przewidywać okres, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dacie, która zgodnie z tym rozkładem jest dniem pracy. Praca zgodnie z rozkładami czasu pracy „szytymi na miarę” nie może naruszać zapisanego w kodeksie prawa pracownika do odpoczynku. Ponowne podjęcie pracy w tej samej dobie nie jest jednak pracą w godzinach nadliczbowych. Systemy i rozkłady czasu pracy, podobnie jak przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy, ustala się w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy albo obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy, względnie nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz rozkłady czasu pracy ustala się:- w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, albo- w porozumieniu zawieranym z przedstawicielem pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy , jeżeli nie działają u niego zakładowe organizacje związkowe.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Weszło w życie: 4 września 2013 r. Omówienie: Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza, czy uczestnicy wnieśli wadium. Termin dokonania tego powinien być ustalony tak, by umożliwiał komisji stwierdzenie (nie później niż 3 dni przed przetargiem) tego faktu. Właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 EURO, ogłasza przetarg co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem. W wypadku przetargów na nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10 000 EURO wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość. Pismo musi ukazywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu. W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 000 EURO, wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwsze z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem, a drugie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 30 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 333/13. Omówienie: zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z uwagi na pozostawanie w toku procedury planistycznej, nie wywołuje skutku w postacie nieproporcjonalnej ingerencji w prawo własności inwestora. Zabezpiecza jedynie ustawowo zagwarantowaną kolejność norm regulujących sposób wykonywania prawa własności (plan miejscowy przed decyzją o warunkach zabudowy w sytuacji rozbieżności ich ustaleń co do tego samego terenu). Nie stanowi naruszenia zasady ochrony własności czy nieproporcjonalnej ingerencji we własność przyznanie pierwszeństwa procedurze planistycznej przed decyzją o warunkach zabudowy, zwłaszcza gdy uzasadnia to stopień zaawansowania prac planistycznych oraz rozbieżność między treścią planu a zamierzeniami inwestora.