Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – wrzesień 2013

Dodano: 09.10.2013
Informacja prawicza

Informacja Prawnicza wrzesień 2013 r.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2013 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 20 sierpnia 2013 r., poz.942) Weszło w życie: 4 września 2013 r. Omówienie: Komisja przetargowa  przed otwarciem procedury stwierdza, czy uczestnicy wnieśli wadium. Termin na to powinien być ustalony tak, aby umożliwiał komisji stwierdzenie (nie później niż 3 dni przed przetargiem), że wadium zostało wniesione. Właściwy organ – co do zasady – podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 EURO, ogłasza przetarg co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem. W wypadku przetargów nie nieruchomości o wartości przekraczającej 10 000 EURO wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu. W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 000 EURO, wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwszy co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem, a drugi nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów  z 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (Dz. U. z 10 września 2013 r., poz. 1050)

3. Obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Dz. U. z 10 września 2013 r. poz. 724)